Odlike WINDOWS-a
 
WINDOWS EXPLORER

Startanje i zatvaranje WINDOWS EXPLORER-a

Dijelovi WINDOWS EXPLORER-a prozora

 • FOLDER lista, popis foldera i grafi~ki prikaz njihove povezanosti,
 • Dugme /UP ONE LEVEL/, vrati se na prethodni folder
 • CUT dugme, isjeci i smjesti na CLIPBOARD,
 • COPY dugme, kopiraj i smjesti na CLIPBOARD,
 • PASTE dugme, kopiraj iz CLIPBOARD-a na folder,
 • UNDO dugme, poni{ti zadnju aktivnost,
 • DELETE dugme, obri{i objekat (folder - fajl),
 • PROPERTIES dugme, svojstva izabranog objekta
 • VIEWS dugme, izbor na~ina prikaza u listi (LARGE ICONS, SMALL ICONS, LIST, DETAILS ) ikonama,
 • SORT dugmad, sortiranje po: imenu, veli~ini, tipu, vremenu.
 • STATUS LINE, statusna linija
 • Linija razdvajanja /SPLIT LINE/

 • Promjenu veli~ina dijelova prozora EXPLORER:

 • Dugme UP ONE LEVEL

 • Dugme BACK Dugme FORWARD

 • Statusna linija /STATUS LINE/

Podru~je foldera

 • Mogu}nosti EXPLORER-a:
 • Prikaz povezanosti foldera (lijevi dio prozora EXPLORER).
 • Prikaz sadr`aja foldera (desni dio prozora EXPLORER).
 • Razli~it oblik prikaza spisaka fajlova i podfoldera (velike i male ikone, liste)
 • Otvaranje foldera.
 • Otvaranje fajla (aplikacije i dokumenta).
 • Promjena imena foldera i fajla.
 • Du`e ime fajla i foldera od 8 znakova.
 • Tra`enje foldera - fajla

Promjena foldera

Pristup podfolderima

Ikona foldera

Stablo foldera

Rad s prozorom Promjena detaljnosti ispisa imena fajlova i foldera

 • Promjena na~ina prikaza fajlova u spisku fajlova i podfoldera (iz menija):
 • Promjena na~ina prikaza fajlova u spisku fajlova i podfoldera (iz TOOLBAR-a):

Redoslijed prikaza

 • Promjena redoslijeda prikaza fajlova (SORT) u spisku fajlova i podfoldera (iz menija):
 • Promjena redoslijeda prikaza fajlova u spisku fajlova (SORT) i podfoldera (iz TOOLBAR-a):

Izbor fajlova /SELECTING FILES/

 • Ozna~avanje nekoliko fajlova /MARCKING SEVERAL FILES/
 • Ozna~avanje niza fajlova /MARKING A LIST OF FILES/

Premje{tanje i kopiranje foldera i fajla (opicijama menija):

 • Premje{tanje foldera i fajl (mi{em):
 • Kreiranje foldera:
 • Brisanje foldera:
 • Tra`enje fajlova i podfoldera (iz menija):
 • Formatiranje diskete
 • Mmogu}nosti WINDOWS EXPLORER-a :
 • startati aplikaciju.
 • aktivirati dokument da bi pozvao odgovaraju}u aplikaciju (dvostruko klikanje ili premje{tanje fajla u aplikaciju).
 • {tampanje fajla.
 • formatiranje disketa.
 • kopiranje disketa.
 • promjena fonta.
 • tra`enje fajla /SEARCH/.
 • premje{tanje/kopiranje foldera.
 • kreiranje foldera.
 • brisanje foldera.
 • pomjeranje imena fajl(ova) i foldera.
 • kopiranje fajlova /CLIPBOARD/.
 • Postupak brisanja fajlova /DELETING FILES/