Prilog

Prikaz mogućeg opisa menija

 

 

File – Rad sa dokumentom

Omogućava funkcije:

 • New – otvaranje novog prozora
 • Open – Otvaranje snimljenog dokumenta
 • Save – Dosnimavanje dok.
 • Save As – Snimanje dok.
 • Print – Štampanje dok.
 • Print Preview – Pokazuje izgled dokumenta prije štampanja
 • Page Setup – Podešavanje stranice
 • 1, 2 – Pokazuje nekoliko posljednjih otvorenih dok.
 • Send – Omogućava direktno slanje dok. e-mail-om
 • Exit – Zatvaranje dokumenta
 

 File meni - Gif animacija

  

 

 

Edit – rad sa tekstom

Omogućava funkcije:

 • Undo – Odustajanje od zadnje urađene akcije
 • Cut – Naredba za premješatanje dijela teksta
 • Copy – Naredba za kopiranje dijela teksta
 • Paste – Izvršavanje naredbe 'Cut' i 'Copy'
 • Clear – Brisanje označenog dijela teksta
 • Select All – Označavanje cijelog teksta
 • Find – Traženje riječi ili rečenice u tekstu
 • Find next – Traženje sljedeće rečenice ili riječi (u slučaju više riječi)
 • Replace – Zamjena teksta sa drugim
 • Links – Linkovi
 • Object Properties – podaci o ubačenom objektu (slici)

Object – Modifikacija objekta (slike)

 

 Edit meni - Gif animacija

   

View – Izgled prozora

Omogućava mijenjanje izgleda prozora.

Kvačica pored određenog bara označava da je on aktivan, tj. da se vidi. Ako kvačice nema, bar je neaktivan, odnosno ne vidi se. Aktiviranje se vrši klikom miša na određeni bar.

 

 View meni

   
 

Insert – Ubacivanje

 • Datuma i vrmena u dokument
 • Objekta (slike) u dokumentu
 

 Insert meni - Gif animacija

   
 

Format – Obrada teksta

Omogućava funkcije:

 • Font – Podešavanje parametara fonta, odnosno izgled slova, njihovu veličinu, boju i sl.
 • Bullet style – Postavljanje znakova na početku reda
 • Paragraph – Postavljanje određenih paragrafa na dokumentu
 • Tabs – Podešavanje pozicije tab stopa
 

 Format meni - Gif animacija

   

Help – Pomoć

Omogućava funkcije

 • Help topics – Teme za pomoć za rad u Word Pad-u
 • About Word Pad – Generalni podatci o programu
 

 Help meni