O PISCU

 

         Sofokle(oko 495-406/5)je jedan od trojice grckih tragicara,koji su u ovoj dramskoj vrsti ostvarili najvise domete.Prvu pobedu u takmicenju tragicara odneo je mladi Sofokle  nad sezdesetogodisnjem Eshilom.Bio je vrlo plodan dramski pisac:u dvadeset sedmoj godini napisao je Triptolemu I pobedio Eshila,u devedesetoj godini napisao je Edipa na Kolonu.Pripisuje mu se 130 drama,114 je poznato po imenu.Sačuvano je samo sedam drama:Ajant,Elektra,Car Edip,Antigona,Edip na Kolonu,Trahinjanke i Filoktet.

        Sofokle je značajno doprineo razvitku drame jer je uneo nekoliko novina:oslobodio je pisca obaveze  da igra protagonistu,uveo je trećeg glumca,hor u njegovim dramama nema sižejnu funkciju,prvi je uveo u svoje drame junakinje.Čovek postaje tragični heroj jer se Sofokle usredsređuje na slikanje karaktera,osećanja i strasti u čoveku.Ono u čemu blista njegov talenat ,jeste duboko poniranje u tajne ljudske volje kao osnove na kojoj se vrš sudbina,tananijapsihološka motivacija i složenija dijalektika,koju on kao čist religioznik i etičar unosi u rasvetljivanje i rešavanje moralno-religioznih i socijalno-političkih problema.

NAZAD