"Т Р В Н И Ч К А   Х Р О Н И К А"

Иво Андрић

" Народ лако измишља приче и брзо их шири, а стварност се чудно и нераздељиво меша и преплиће са причама"

Б И О Г Р А Ф И Ј А

К Њ И Ж Е В Н И   Р А Д

Т Р А В Н И Ч К А   Х Р О Н И К А

А Н Д Р И Ћ   О   У М Ј Е Т Н О С Т И

К В И З