Projekat: «Alkoholizam mladih» - Prva faza

Projekat se sastoji iz dvije faze. Prva, istraživačko-amalitička u trajanju od mjesec dana i druga, u trajanju od sedam mjeseci.

Prva faza realizacije sadržana je u sprovedenom istraživanju metodom slučajnog uzorka (957 ispitanika) i primjenom AAIS instrumenta u 5 Banjalučkih škola.

Ispitivani su učenici trećih i četvrtih razreda srednješkolskog uzrasta i učenici sedmih i osmih razreda o.š. U oba slučaja ispitivana populacija se može smatrati za starije reprezene oba obrazovna nivoa.

Ispitivanje je sprovedeno u sljedećim školama:

- O.Š. «Ivo Andrić» N= 140 ispitanika

- Tehnička škola N= 256

- Elektro- teh. šk. N= 199

- Ekonomska škola N= 197

- Gimnazija N=165.

 Pomenuti instrument je prilagođen našim psiho-soci-kulturološkim osobenostima, te su u njega pored 14 itema koji se odnose na alkohol ugrađena još dva koji se odnose na pušenje (tabakizam).Namjera ovakvog konstrukta je između ostalog ustanovljavanje korelacije između dva različita fenomena zavisnosti.

Po analitičkoj obradi prikupljenih podataka dobijeni su sljedeći rezultati;

Od ukupnog br. ispitanikaN=957 , 101 učenik ili 10,60% se nalazi u kategoriji visokog rizika da krenu u zloupotrebu alkohola ili to već čine. Odnosno, distribucija po polovima daje rezultat da svaki trinaesti pripadnik M pola i svaka trideseta pripadnica Ž pola se nalaze u pomenutim kategorijama.

Sveukupno svakom devetom ispitaniku je neophodan preventivni tretman.

Analitičkom obradom dobijen je i prikaz psihosocijalnog profila mladih koje je neophodno uključiti u preventivne aktivnosti. U tom smislu neke od njihovih osobenosti su sljedeće:

- prvi kontakt sa alkoholom imaju najčešće između 14-e i 15-e godine,
- inicijalni povod je nagovor roditelja i/ili rodbine ili sopstvena znatiželja
- najčešće konzumiraju pivo (M-pol) i vino (Ž-pol)
- u toku dana najčešće piju noću sa vršnjacima
- znatan broj adolescenata pije kako bi se poistovijetili sa vršnjacima ili se osjećali odraslim (odabir negativnog modela identifikacije)
- 13% mladih konzumira alkohol kao sredstvo za otklanjanje intrapsihičkih tenzija i za ublažavanje većih problema sa kojima se suočavaju...

Pojedinačni rezultati po školama:

O.Š. «Ivo Andrić»

 N=140, od toga se izdvaja 7 učenika ili 5% kojima je neophodna prevencija, tj 5 učenika ili 3,5% je pod visokim rizikom da krene u zloupotrebu alkohola, a 2 učenika ili 1,4% je u kategoriji zloupotrebe.
Od ukupno ispitanih 4 učenika ili 2,8% puši, od toga svi su polaznici osmih r. 2 puše bez saznanje roditelja i 2 uz njihovog znanja.

Tehnička škola

N=256, od toga se izdvaja 38 učenika ili 14,8% kojima je neophodna prevencija, tj. 16 učenika ili 6,2% je pod visokim rizikom da krene u zloupotrebu, a 22 učenika ili 8,59% već zloupotrebljava alkohol
Od ukupno ispitanih 84 učenika ili 32,8% puši, od toga41 ili 32,8% puši bez saznanja roditelja, a 43 ili 16,7% uz njihovo saznanje.

Elektro-teh. šk.

 N=199, od toga se izdvaja 26 učenika ili 13% koje je potrebno uključiti u preventivni tretman, tj. 18 učenika ili 9% je pod visokim rizikom da krene u zloupotrebu, a 8 učenika ili 4% ga već zloupotrebljava. Dok 30 učenika ili 15% od ukupnog broja puši. Od toga 21 ili 10,5% bez saznanja roditelja i 9 ili 4,5% uz njihovo znanje. 

Ekonomska šk. N= 197, od toga se izdvaja 36 učenika ili 18% koje je potrebno uključiti u preventivni rad, tj. 24 učenika ili 21,1% je pod visokim rizikom da krene u zloupotrebu, a 12 učenika ili 6% ga već zloupotrebljava.
Od ukupno ispitanih 50 učenika puši ili 25,3 od ukupnog uzorka, od toga 24 Ili12,% puši bez saznanja roditelja, a 26 ili 13,1% uz njihovo znanje.
Gimnazija N=165, od toga se izdvaja 13 učenika ili 7,8% koje je potrebno uključiti u prevenciju, tj. 12 učenika ili 7,2% je pod visokim rizikom od zloupotrebe, a 1 ili 1,65% već zloupotrebljava alkohol.
Od ukupno ispitanih 48 učenika ili 29% puši od toga 23 ili 13,9% bez znanja Roditelja i 25 ili 15,1% uz njihovo saznanje.