ČITANJE

Postoji potrebna veza između učenja, čitanja i prakse čitanja. U stvari radi se najprije o tome da se usvoji vještina čitanja, ali isto tako treba paziti da učenik razumije ono što čita i da se za to zainteresuje. Prema tome nastava čitanja biće potpuna samo ako se djetetu pruži mogućnost da čita. Kad učenik bude napredovao u čitanju treba postupno sve više usmjeravati njegovu radoznalost prema knjizi gdje će se on naviknuti da tražei odgovore. Isto tako on će se naučiti da uživa u književnim djelima. Uvođenje u lektiru ima za cilj da razvije u djetetu potrebu i ljubav prema čitanju, da ga nauči da izabere svoje knjige, da ih procjenjuje i da ih čita iz zadovoljstva. Djeca nemaju iste naklonosti za čitanje, iste ukuse ili iste sposobnosti i oni ne napreduju istim tempom.Čitanje ima u stvari vrijednost jedino ako dijete umije da izvuče značenje jednog teksta i da usvoji njegov sadržaj. Uvođenje u lektiru treba da ga navede da tumači ono što čita i da na to reaguje. Zbog toga, treba nas učenike podsticati da izražavamo ono što u nama izaziva neki tekst,ostavljajući nama pravo izbora sredstava za izražavanje.

Vujičić Sanja
Ramić Milica

 

BACK