Osnovni elemenati rada sa INTERNET EXPLORER-om i OUTLOOK EXPRESS-om.

- Dijelovi prozora INTERNET EXPLORER-a

- Postavljanje parametara
- HISTORY, SEARCH, FAVORITES
- EDIT, OPEN, SAVE
- Rad sa slikom, Blok
- Elektronska posta
- Elementi
OUTLOOK EXPRESS-a
- Kreiranje, a
dresa i slanje poruke
- Stampanje
- DIAL UP, CONNECTION

- Rijecnik racunarskih pojmova
- WINDOWS dodatak


- Format: A5
- Broj strana: 80

1. UVOD

I dio


2. START INTERNET EXPLORER-a


3. DIJELOVI PROZORA INTERNET EXPLORER-a


4. PROMJENA WEB ADRESE


5. ISTORIJA POZIVANJA /HISTORY/


6. TRAZENJE /SEARCH/


7. OMILJENI SADRZAJI /FAVORITES/

7.1. Dodavanja adrese iz FAVORITES meniju
7.2. Dodavanja adrese FAVORITES dugmetom

8. EDIT /EDIT/


9. OTVARANJE I SNIMANJE DOKUMENTA /OPEN, SAVE/

9.1. Otvaranje i snimanje dokumenta opcijama FILE menija
9.2. Otvaranje dokumenta u INTERNET EXPLORER-u 5.0
9.3. Snimanje dokumenta u INTERNET EXPLORER-u 5.0

10. SNIMANJE SLIKE /SAVE PICTURE AS/


11. PODESAVANJE PARAMETARA INTERNET EXPLORER-a

11.1. GENERAL
11.2. SECURITY
11.3. CONTENT
11.4. CONNECTIONS
11.5. PROGRAMS
11.6. ADVANCED

12. BLOK /BLOK/

12.1. Oznacavanje bloka misem
12.2. Brisanje oznaka bloka
12.3. Kopiranje bloka /COPY/

13. AUTOKOMPLETIRANJE /AUTOCOMPLETE/


14. STAMPANJE IZ INTERNET EXPLORER-a /PRINT/

14.1. Stampanje aktiviranjem dugmeta PRINT
14.2. Stampanje opcijom PRINT

II dio


15. ELEKTRONSKA POSTA /E-mail/

15.1. Princip rada
15.2. Adresa elektronske poste

16. STARTANJE OUTLOOK EXPRESS-a


17. DIJELOVI PROZORA OUTLOOK EXPRESS-a


18. DIJELOVI INBOX OUTLOOK EXPRESS PROZORA


19. DIJELOVI
NEW MESSAGE PROZORA


20. KREIRANJE I SLANJE PORUKE


21. PODESAVANJE INTERNET MAIL-a


22. STAMPANJE IZ OUTLOOK EXPRESS-a /PRINT/

22.1. Stampanje aktiviranjem dugmeta PRINT
22.2. Stampanje opcijom PRINT

III dio


23. ADRESE /LINKS/


Dodaci


Dodatak D.1.
DIAL UP


Dodatak D.2.
Povezivanje na Internet /CONNECT TO/


Dodatak D.3. Skracenice Internet termina


Indeks


Literatura


Dodatak D.4. ASCII tabela


Rijecnik


WINDOWS
dodatak