Izbor osnovnih elemenata rada sa elektronskim tabelalama pod WINDOWS-om. Autor Zeljko B. Grbic daje prikaz koji je univerzalan za rad sa ovim alatom.


- Postavljanje parametara
- Nacini adresiranja
- Formule
- Izrada dijagrama
- Stampanje

- Rijecnik racunarskih pojmova
- WINDOWS dodatak

- Format: A5
- Broj strana: 48
1. Uvod

2. Startanje i zatvaranje EXCEL-a
2.1. Startanje EXCEL-a
2.2. Zatvaranje EXCEL-a

3. Izgled prozora u EXCEL -u
3.1. Elementi prozora /THE WINDOW ELEMENTS/

4. Postavljanje parametara stranica u EXCEL-u
4.1. Izbor velicine margine na stranici
4.2. Zaglavlje i futer /HEADER & FOOTER/
4.3. Oznacavanje linija tabele /GRDILINES/

5. Uredjenje podataka u celiji
5.1. Izbor nacina prkazivanja broja
5.2. Formatiranje teksta
5.2.1. Formatiranje teksta iz TOOLBAR-a
5.2.2. Formatiranje teksta iz dijalog prozora
5.3. Izbor fonta
5.3.1. Izbor fonta - tipa slova u EXCEL iz TOOLBAR-a
5.3.2. Izbor fonta - tipa slova u EXCEL-u
5.4. Okvir /BORDERS/
5.4.1. Postavljanje okvira iz TOOLBAR-a
5.4.2. Postavljanje okvira iz FORMAT CELLS dijalog prozora
5.5. Sjena /SHADING/
5.5.1. Postavljanje sjene iz TOOLBAR-a
5.5.2. Postavljanje okvira iz FORMAT CELLS dijalog prozora

6. Editovanje teksta
6.1. Upis podataka
6.2. Kopiranje sadrzaja celija
6.3. Formule
6.3.1. Aritmeticke operacije
6.3.2. Rad sa funkcijama
6.3.3. Postupak pozivanja formula
6.3.4. Skupina celija u nizu se oznacava sa dvije tacke ..
6.3.5. Kopiranje formula opcijama COPY / PASTE i relativno adresiranje
6.3.6. Kopiranje formula povlacenjem
6.3.7. Apsolutno adresiranje
6.4. Logicki operatori

7. Snimanje i otvaranje dokumenta u EXCEL-u
7.1. Snimanje dokumenta aktiviranjem ikone iz TOOLBAR-a
7.2. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta tipkama tastature
7.3. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta opcijama FILE menija
7.3.1. Kreiranje dokumenta u EXCEL-u
7.3.2. Otvaranje dokumenta u EXCEL-u
7.3.3. Snimanje dokumenta u EXCEL-u

8. Izrada dijagrama
8.1. Tipovi dijagrama
8.2. Kreiranje dijagrama

9. Stampanje /PRINT/
9.1. Stampanje aktiviranjem dugmeta PRINT
9.2. Stampanje opcijom PRINT

Dodatak D1. AUTOFIL - ubrzavanje unosa podataka

Dodatak D2. SHEET - rad sa vise radnih listova

Dodatak D3. ASCII tabela

R1- Rijecnik racunarskih pojmova

Literatura