abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

ACCESS 2010 - elektronski priručnik
Autor: IGOR DUJLOVIĆ, NIKOLINA PRERADOVIĆ i tim Znanje.org

ACCESS 2010 je baza podataka. Priručnik je sa animacijama i namjenjen za jednostavnije učenje, koristan je za pripremu ECDL ispita.

 1.   - 1. dio BAZE PODATAKA /DATA BASES/ -
 2.     Baze podataka
 3.     Podatak, informacija i znanje /DATA, INFORMATION & KNOWLEDGE/
 4.     Modeliranje podataka
 5.     Relacioni model
 6.     Objekti u Access-u (Tabele, obrasci, upiti, izvještaji, makroi i moduli)
 7.     Blok šema baze podataka

 8.  
 9.     Quiz - Test

 10.  
 11.   - 2. dio Početak rada sa aplikacijom ACCESS /APPLICATION ACCESS/ -
 12.     O ACCESS-u
 13.   Startanje ACCESS-a
 14.     Startanje ACCESS-a
 15.     ACCESS radno okruženje - FILE meni i šabloni /TEMPLATES/
 16.     ACCESS radno okruženje
 17.     ACCESS radno okruženje - TABS
 18.    Pomoć /HELP/
 19.   Kreiranje baze podataka
 20.     Prazna baza podataka /BLANK DATABASE/
 21.     Kreiranje nove baze podataka /FILE NEW/
 22.     Kreiranje baze podataka korištenjem šablona /TEMPLATES/
 23.     NORTHWIND - Microsoftov primjer baze podataka
 24.   Otvaranje, snimanje i zatvaranje baze podataka /OPEN, SAVE, EXIT/:
 25.     Otvaranje baze podataka
 26.    Otvaranje baze podataka 2
 27.     Otvaranje posljednjih korištenih baza podataka /RECENT/
 28.    Snimanje baze podataka u 2010
 29.     Konvertovanje formata baze podataka /SAVE DATABASE AS/
 30.    Konvertovanje formata baze podataka /SAVE & PUBLISH/
 31.    Snimanje objekata baze podataka u različitim formatima /SAVE OBJECT AS/
 32.    Sažimanje i oporavak baze podataka /COMPACT AND REPAIR DATABASE/
 33.    Pravljenje rezervne baze podataka /BACK UP DATABASE/
 34.     Zatvaranje baze podataka - Access ostaje aktivan /CLOSE DATABASE/
 35.     Zatvaranje ACCESS-a /EXIT ACCESS/
 36.   Prikaz, podešavanje i rad sa objektima
 37.     Otvaranje NAVIGATION PANE
 38.     Uredi NAVIGATION PANE
 39.     Promjena imena objekata
 40.     Prikaz ACCESS-ovih objekata po datumu kreiranja
 41.     Prikaz ACCESS-ovih objekata po vrstama
 42.     Snimanje objekta kao file u drugom formatu /EXPORT OBJECT/
 43.     Uvoz podataka kreiranih u EXCEL-u /IMPORT OBJECT/
 44.     Aktiviranje opcija Undo i Redo
 45.   Bezbjednost i zaštita
 46.     Bezbjednosno upozorenje /ENABLE SECURITY ALERT/
 47.     Bezbjednosno upozorenje /ENABLE SECURITY ALERT/ 2
 48.     Zaštita baze podataka

 49.  
 50.     Quiz - Test

 51.  
 52.   - 3. dio TABELA /TABLE/ -
 53.   Kreiranje tabele 
 54.     Kreiranje tabele - DESIGN VIEW
 55.     Tabela ispunjavanje šablona TABLE dugme
 56.     Kreiranje nove tabele od šablona /TABLE TEMPLATES/
 57.     Prikazi tabele DESIGN VIEW i DATASHEET VIEW
 58.     Zadavanje komandi koristeći paletu Ribbon ili paletu alatki
 59.     Dodavanje ili ukidanje elemenata sa statusne linije /STATUS LINE/
 60.   Unos podataka - Ispunjavanje tabele
 61.     Novi unos sa palete
 62.     Direktni unos
 63.   Vrste podataka - Tipovi podataka /DATA TYPES/
 64.     Vrste podataka u tabelama /DATA TYPES/
 65.     Vrste podataka - Tekst /DATA TYPE - TEXT/
 66.     Promjena veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/
 67.     Promjena veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/ 2
 68.     Primjer izbora veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/
 69.     Način prikaza TEXT formata
 70.     Ulazna maska /INPUT MASK/
 71.     Korištenje ulazne maske /INPUT MASK - DATASHEET VIEW/
 72.     Obavezan unos /REQUIRED/
 73.     Obavezan unos /REQUIRED/ 2
 74.     Podrazumjevana vrijednost /DEFAULT VALUE/
 75.     Vrste podataka - Broj /DATA TYPE - NUMBER/
 76.     Vrste podataka - Datum i vrijeme /DATA TYPE - DATE&TIME/
 77.     Pronađite i odredite datum
 78.     Formatiranje datuma i vremena
 79.     Vrste podataka u tabelama /DATA TYPES/ - Izračunata vrijednost /CALCULATE/
 80.     Opcije podešavanja formata podataka
 81.     Tip podataka - CURRENCY /DATA TYPE - CURRENCY/
 82.     Vrste podataka - Jedinstvana numerčika vrijednost /DATA TYPES - AUTONUMBER/
 83.     Vrste podataka - Primarni ključ /DATA TYPES - PRIMARY KEY/
 84.     Prikaži ili sakrij pametne parametara /SMART TAGS/
 85.     Izbor pametnih markera /SMART TAGS/
 86.     Pametni markeri /SMART TAGS/
 87.     Korištenje pametniih markera /USING SMART TAGS/
 88.     Tip podataka OLE OBJECT
 89.     Dodavanje slike iz fajla slike - OLE OBJECT /INSERT OLE OBJECT/
 90.     Dodavanje slike uz snimanje fajla slike - OLE OBJECT /INSERT OLE OBJECT/
 91.   Tabela /TABLE/ - Primjeri, vježbe i zadaci 22
 92.     Primjeri, vježbe i zadaci 01
 93.     Primjeri, vježbe i zadaci 02
 94.     Primjeri, vježbe i zadaci 101
 95.     Primjeri, vježbe i zadaci 102
 96.     Primjeri, vježbe i zadaci 103
 97.     Primjeri, vježbe i zadaci 104
 98.     Primjeri, vježbe i zadaci 105 - Aikido
 99.   Podešavanje izgleda tabele
 100.    Parametri stranice /PAGE SETUP/
 101.    Veličina papira /PAPER SIZE/
 102.     Orijentacija papira /LANDSCAPE -PORTRAIT
 103.     Margine
 104.    Pozadina /BACKGROUND/
 105.   Sadržaj tabele
 106.     Font
 107.     Položaj_teksta
 108.     Izmjena teksta unutar tabele
 109.     Premjestite i kopirajte tekst unutar tabele
 110.   Kolona /COLUMN/, red /ROW/, polje /FIELD/ i tabela /TABLE/
 111.     Premještanje_kolone
 112.     Uređivanje kolona - Premještanje kolone
 113.     Promjena širine kolone
 114.     Proširenje kolone
 115.     Sužavanje kolone
 116.     Brisanje kolone /DELETE FIELD/
 117.     Promjena imena kolone /RENAME FIELD/
 118.     Promjena redosljeda polja
 119.     Promijenite visinu reda
 120.     Zadavanje veličine polja
 121.     Promjena imena polja
 122.     Brisanje reda u tabeli
 123.     Brisanje sadržaja ćelije u tabeli
 124.     Brisanje reda u tabeli DESIGN VIEW
 125.     Rad sa poljima - Ukidanje polja
 126.   Rad sa tabelom /TABLE/
 127.     Promjena imena tabele /RENAME TABLE/
 128.     Kopiranje tabele /COPY TABLE/
 129.     Brisanje tabele
 130.   Primjeri, vježbe i zadaci 25
 131.     Primjeri, vježbe i zadaci 01
 132.   Prikazivanje podataka
 133.     Zamrzavanje kolone /FREEZE COLUMNS/
 134.     Odmrzavanje kolone /UNFREEZE COLUMNS/
 135.     Sakrivanje kolone /HIDE COLUMNS/
 136.     Sakrivanje kolone /HIDE COLUMNS/ 2
 137.     Otkrivanje kolone /UNHIDE COLUMNS/
 138.     Otkrivanje kolone /UNHIDE COLUMNS/ 2
 139.     Sortiranje podataka u tabeli
 140.   Traženje /SEARCH & FIND/
 141.    Pretraživanje /SEARCH/
 142.     Traživanje cijele riječi /FIND WHOLE FIELD/
 143.     Traživanje dijela riječi /FIND ANY PART OF FIELD/
 144.   Filtriranje - izdvajanje /FILTER/
 145.     Filter
 146.     Brzi filteri /QUICK SORT/
 147.     Brzi filteri iz zaglavlja kolone /QUICK SORT IN FIELD/
 148.     Filtriranje po izabranoj vrijednosti /FILTERING BY SELECTION/
 149.     Filtriranje po zadatom uslovu /FILTERING BY CONDITION/
 150.     Filtriranje po obrascu /FILTER BY FORM/
 151.     Uklanjanje filtera /CLEAR FILTER/
 152.   Operacije nad podacima
 153.     Total opcija u tabelama
 154.     Izračunavanje korištenjem reda Total
 155.     Prikazivanje podtabele /SUBDATASHEET/
 156.     Prikazivanje podtabele /SUBDATASHEET/ 2
 157.   Primjeri, vježbe i zadaci 26
 158.     Primjeri, vježbe i zadaci 01

 159.   Relacije uvod /RELATIONSHIP/
 160.     Kreiranje sekundarnog ključa
 161.     Postavljanje relacije između 2 tabele
 162.     Povezani primarni /PRIMARY KEY/ i sekundarni ključ /SECONDARY KEY/
 163.     Prikaz tabela /SHOW TABLE/
 164.     Povezivanje polja /CREATE RELATIONSHIP/
 165.     Povezani primarni i sekundarni ključ /PRIMARY & SECONDARY KEY/ - DRAG AND DROP
 166.     Referencijalni_integritet
 167.     Ažuriranje i brisanje podataka kod povezanih tabela /CASCADE RELATED FIELD/
 168.     Prikaz veza izabrane tabele /SHOW DIRECT/
 169.     Prikaz svih relacija /ALL RELATIONSHIPS/
 170.   Primjeri, vježbe i zadaci 28
 171.     Primjeri, vježbe i zadaci 01
 172.     Primjeri, vježbe i zadaci 21
 173.     Primjeri, vježbe i zadaci 130
 174. Podešavanje izgleda tabele
 175.     Aktivirajte pogled LAYOUT VIEW za tekuću bazu podataka /ENABLE LAYOUT VIEW FOR THIS DATABASE/
 176.   Dodatne opcije
 177.   Automatske izmjene /AUTOCORRECT/
 178.     Dodavanje ili izmjena elementa liste AUTOCORRECT /AUTOCORRECT LIST/
 179.     Korekcija prva dva velika slova /AUTOCOORECT CORRECT TWO INITIAL CAPITALS/
 180.     Korekcija prvog slova rečenice - veliko slovo /AUTOCORRECT CAPITALIZE THE FIRST LETTER OF A SENTENCE/
 181.     Korekcija velikih slova /CORRECT ACCIDENTAL USE OF cAPS LOCK KEY /
 182.     Prikaz AUTOCORECT BUTTONS dugmadi /SHOW AUTOCORRECT OPTIONS BUTTONS/
 183.     Zamjena pri kucanju /REPLACE TEXT AS YOU TYPE/
 184.     Ponudi riječi samo iz osnovnog riječnika /SUGGEST FROM MAIN DICTIONARY ONLY/
 185.     Ignoriši riječ koje sadrže internet adrese i putanje datoteka /IGNORE INTERNET AND FILE ADDRESSES/
 186.     Ignoriši riječ napisane velikim slovima /IGNORE WORDS IN UPPERCASE/
 187.     Ignoriši riječ koje sadrže cifre /IGNORE WORDS THAT CONTAIN NUMBER/
 188.     Provjeri akcentovane riječi napisane velikim slovom u francuskom jeziku /ENFORCE ACCENTED UPPERCASE IN FRENCH/
 189.    Provjera pravopisa
 190.    FLAG REPORTED WORDS

 191.  
 192.     Quiz - Test

 193.  
 194.  - 4. dio UPIT /QUERY/ -
 195.   Kreiranje upita /CREATE QUERY/
 196.     Načini kreiranje - pravljenja novog upita /CREATE QUERY/
 197.     Kreiranje novog upita QUERY DESIGN
 198.     Kreiranje pomoću čarobnjaka /SIMPLE QUERY WIZARD/
 199.     Ukršteni upit /CROSSTAB QUERY/
 200.     Simanje novog upita /SAVE NEW QUERY/
 201.   Podešavanje prikaza i unos podataka
 202.     Sortiranje upita u DESIGN VIEW
 203.     Prikazivanje kolona u upitu /SHOW/
 204.     TOTALS - funkcije SUM i AVERAGE u upitu /TOTALS/
 205.     Brojanje podataka u upitu /COUNT/
 206.     Snimanje i pokretanje upita /SAVE & RUN/
 207.     Brisanje kolone u DESIGN VIEW
 208.     Dodavanje novog reda u tabelu ili upit
 209.     Dodavanje novog reda u tabelu ili upit /NEW/
 210.    Dodavanje informacija pomoću upita
 211.     Kreiranje upita za ažuriranje /UPDATE/
 212.     Kreiranje upita za pravljenje tabele /MAKE TABLE/
 213.     Upit za dodavanje /APPEND/
 214.     Kreiranje upita za brisanje /DELETE/
 215.   Izbor sadržaja - postavljanje uslova /CRITERIA/
 216.     Izbor sadržaja za prikaz /CRITERIA/
 217.     Uslovi i operatori u upitu /CRITERIA IN QUERY/
 218.     Pisanje naredbi u polju CRITERIA /CRITERIA/
 219.     Džoker simboli /JOKER SYMBOLS/
 220.     Džoker simboli [AB]* /JOKER SYMBOLS/
 221.     Operatori poređenja /COMPARISON OPERATORS/
 222.     Logički operatori /LOGICAL OPERATORS/
 223.     Kreiranje uslova BETWEEN u upitu
 224.     Dodavanje kriterijuma za dva polja /CRITERIA FOR TWO FIELDS/
 225.     Dodavanje kriterijuma za dva polja /CRITERIA FOR TWO FIELDS/ 2
 226.     Kreiranje uslova kad sadržaj završava sa /LIKE "*TEKST"/
 227.     Kreiranje uslova kod hiperlinka /HYPERLINK/
 228.     Kreiranje slogovnog uslova u upitu
 229.     Aritmetički operatori /ARTHMETICAL OPERATORS/
 230.     Kreiranje izraza u upitu (Iznos: [kolicina]*[cijena])
 231.     Kreiranje formule u upitu korištenjem EXPRESSION BUILDER /EXPRESSION BUILDER/
 232.     Opis EXPRESSION BUILDER-a
 233.   SQL

 234.     SQL-STRUCTURED QUERY LANGUAGE

 235.  
 236.   Upit /QUERY/ - Primjeri, vježbe i zadaci038
 237.     Primjeri, vježbe i zadaci 103

 238.  
 239.     Quiz - Test

 240.  
 241.   - 5. dio OBRAZAC /FORM/ -
 242.   Kreiranje obrasca /CREATE FORM/
 243.     Kreiranje obrasca /CREATE FORM/ - Spisak
 244.     Automatsko kreiranje obrasca /FORM/
 245.     Kreiranje obrasca /FORM dugme/ 2
 246.     Snimanje kreirane obrasca /SAVE FORM/
 247.     Otvaranje obrasca /OPEN FORM/
 248.     Kreiranje obrasca pomoću čarobnjaka /FORM WIZARD/
 249.     Prikaz obrasca u DESIGN VIEW /FORM DESIGN VIEW/
 250.     Prikaz obrasca u LAYOUT VIEW /FORM LAYOUT VIEW/
 251.     Prikaz obrasca u DESIGN - LAYOUT - FORM VIEW
 252.     Promjena prikaza podataka u obascu /VIEW/
 253.     Mijenjanje pogleda VIEW 2
 254.     Kreiranje obrasca FORM DESIGN
 255.     Promjena veličine elementa obrasca - DESIGN VIEW
 256.     Kreiranje tabelarnog obrasca /DATASHEET FORM/
 257.    Kreiranje tabelarnog obrasca /DATASHEET FORM/ 2
 258.     Kreiranje obrasca iz prazne forme /BLANK FORM/
 259.     Kreiranje obrasca - MORE FORMS
 260.     Kreiranje obrasca - Više slogova u tableli /MULTIPLE ITEMS/
 261.     Kreiranje obrasca sa više slogova /MULTIPLE ITEMS/
 262.     Kreiranje obrasca sa obrascem i tabelom /SPLIT FORM/
 263.     Kreiranje obrasca bez natpisa polja /WITHOUT LABEL - NO CAPTION/
 264.     Kreiranje obrasca sa natpisom polja /WITH LABEL - CAPTION/
 265.     Kreiranje obrasca za unakrsno poređenje podataka - Pivot tabela /CREATE PIVOT TABLE/
 266.   Ispunjavanje forme
 267.     Novi unos u obrazac
 268.     Novi unos u obrazac 2
 269.     Novi unos u slijedeći zapis
 270.     Brisanje unosa u obrazacu
 271.     Brisanje unosa u obrazacu DELETE taster /DELETE RECORD - DELETE KEY/
 272.   Podešavanje izgleda forme
 273.     Font
 274.     FORM LAYOUT TOOLS TAB, CONTROLS grupa
 275.     Naslov u formi /LABEL
 276.     Boje pozadine u formi /BACKGROUND/
 277.     Datum i vrijeme

 278.   . . . . .
   
 279.   Dodatne opcije pri kreiranju forme
 280.     Dodavanje dugmeta /BUTTON/
 281.     COMMAND BUTTON WIZARD dijalog prozor /COMMAND BUTTON WIZARD DIALOG BOX/
 282.     Opcija dugmeta BUTTON
 283.     Kreiranja subforme
 284.     Tab
 285.     Prostor za unos teksta /TEXT BOX/
 286.     Dodavanje polja u obrazac /ADD EXISTING FIELDS IN FORM/
 287.     Dodavanje linije /LINE/
 288.     Okvir
 289.   Opcije za izbor
 290.     Polja za izbor - Prekidač /CHECK BOX/
 291.     Dugme opcija /OPTION BUTTON/
 292.     Polja za izbor - Grupa opcija
 293.   Objekti za pretraživanje forme
 294.     LIST BOX
 295.     Padajuća lista u Formi - pretraživanje podataka
 296.   Povezivanje forme sa drugim objektima: 
 297.     Kreiranje hiperlinka /HYPERLINK/ - ovezivanje sa drugim file-om
 298.     Kreiranje hiperlinka /HYPERLINK/ - povezivanje sa Objektom u bazi podataka
 299.     Kreiranje hiperlinka /HYPERLINK/ - povezivanje sa web stranicom
 300.   Kreiranje grafikona
 301.     Grafik
 302.    Pravljenje obrasca sa grafikonom /PIVOTCHART/
 303.    Promjena tipa PIVOTCHART /TYPE OF PIVOTCHART/
 304.   Rad sa slikom /IMAGE/
 305.     Logo
 306.     Dodavanje slike u formu
 307.    Kreiranje praznog obrasca i dodavanje slike
 308.     Dodavanje slike u bazu podataka - Dodavanje imena i putanje 01
 309.     Dodavanje slike u bazu podataka - Kreiranje forme 02
 310.     Dodavanje slike u bazu podataka - Kreiranje okvira slike /IMAGE BOX/ 03
 311.     Dodavanje slike u bazu podataka - Prikaz slike iz baze 04
 312.     Slika kao boja pozadine /IMAGE AS BACKGROUND/
 313.   SWITCHBOARD MANAGER
 314.     SWITCHBOARD MANAGER
 315.   Podešavanje stranice
 316.     Zaglavlje i podnožje forme /HEADER & FOOTER/
 317.     Makro za automatsko pokretanje forme
 318.   Dodatak za obrasce
 319.    Aktivirajte ili deaktivirajte Windows teme u obrascima
 320.    Indikovanje zavisnosti objekta
 321.    Slika i tekst
 322.   Primjeri, vježbe i zadaci 40
 323.     Primjeri, vježbe i zadaci 42
 324.     Primjeri, vježbe i zadaci 43
 325.     Primjeri, vježbe i zadaci 43-131

 326.  
 327.     Quiz - Test

 328.  
 329.   - 6. dio IZVJEŠTAJ /REPORT/ -
 330.   Kreiranje izvještaja
 331.     Automatsko kreiranje izvještaja /CREATE REPORT/ REPORT dugme
 332.     Kreiranje praznog izvještaja /BLANK REPORT/
 333.     Kreiranje izvještaja /REPORT DESIGN/ REPORT DESIGN dugme
 334.     Kreiranje izvještaja pomoću čarobnjaka /REPORT WIZARD/
 335.     Raspored polja u izvještaju /LAYOUT FIELDS IN REPORT/
 336.     Nivoi grupisanja izvještaja /GROUPING LEVEL REPORT/
 337.     Načini prikaza izvještaja /VIEW REPORT/
 338.     Dijelovi izvještaja DESIGN VIEW /DESIGN VIEW - REPORT PARTS/
 339.     Prikaz slike u izvještaju /IMAGE IN REPORT/
 340.     Promjene veličine dijelova izvještaja DESIGN VIEW /DESIGN VIEW - RESIZE PARTS/
 341.     Otvaranje izvještaja /OPEN REPORT/
 342.     Promjena imena izvještaja /RENAME REPORT/
 343.     Zaglavlje i podnožje /HEADER I FOOTER/ u izvještaju
 344.    Zaglavlje i podnožje /HEADER I FOOTER/ u izvještaju 2
 345.    Zamjena sadržaja zaglavlja ili podnožje /CHANGE HEADER I FOOTER/
 346.     Promjena boje pozadine u izvještaju /BACK COLOR/
 347.     Na izvještaj ili obrazac dodati datum i vremene /DATE AND TIME/
 348.    Na izvještaj ili obrazac dodati datum i vremene /DATE AND TIME/ 2
 349.     Page_number
 350.    Broj stranice u obrascu ili izvještaju /PAGE NUMBER/
 351.     Premještanje polja u izvještaju /MOVE FIELD IN REPORT/
 352.     Odvojeno premještanje oznake /LABEL/ i okvira teksta /TEXT BOX/
 353.     Premjena veličine okvira teksta /RESIZE TEXT BOX/
 354.     Dodavanje polja u izvještaj /ADD EXISTING FIELDS IN REPORT/
 355.    Pravljenje poštanskih naljepnica
 356.     Ubacivanje zaštitnog znaka firme u Izvještaj /Logo/
 357.     Grafik
 358.    Definisanje tastaturne prečice za kontrolu
 359.   Primjeri, vježbe i zadaci 50
 360.     Primjeri, vježbe i zadaci 52
 361.     Primjeri, vježbe i zadaci 5-302
 362.     Primjeri, vježbe i zadaci 5-321 - STEPPED
 363.     Primjeri, vježbe i zadaci 5-331 - BLOK
 364.     Primjeri, vježbe i zadaci 5-341 - OUTLINE
 365.     Primjeri, vježbe i zadaci 54-301 - Slike
 366.   Provjere
 367.    Omogućenje pronalaženja grešaka u izvještajima i obrascima /ENABLE ERROR CHACKING/
 368.    Provjeri da li postoje svojstva sa nevažećim vrijednostima/ Check for invalid control properties
 369.    Provjeri da li postoje pogrešne tastaturne prečice / Check for keyboard shortcut errors
 370.    Provjeri da li postoji nova oznaka koja nema par / Check for new unassociated labels
 371.    Provjeri da li postoji oznaka i kontrola koja nema par /CHECK FOR UNASSOCIATED LABEL AND CONTROL/
 372.   Štampanje /PRINT/
 373.    Štampanje /PRINT/
 374.    Pregled prije štampanja /PRINT PREVIEW/
 375.    Pregled dokumenta i štampanje /PRINT PREVIEW & PRINT/
 376.    Opcije kod printanja


 377. Dodaci
 378.    Promjena boje General Option
 379.    Kreiranje makro /CREATE MACRO/
 380.    Kreiranje modula /CREATE MODULE/


 381. Primjer baze podataka
 382.    Primjer baze podataka "Pekoteka" (.rar)


 383.     Quiz - Test

 384.