abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   Mathcad 5.0
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010
   abc Word 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

abc EXCEL 2010 - elektronski priručnik
Autor: Željko B. Grbić i saradnici

EXCEL 2010 je elektronska tabela. Priručnik je sa animacijama i namjenjen za jednostavnije učenje, koristan je za pripremu ECDL ispita.

  Uvod /INTRODUCTION/
 1.    UVOD u MICROSOFT EXCEL 2010 /INTRODUCTION/
 2.    Osnovne odlike EXCEL-a
 3.    Osmosmjerka 1 /WORD SEARCH/


 4. Startanje i zatvaranje EXCEL-a /STARTING AND CLOSING EXCEL/
 5.    Startanje EXCEL-a iz START menija /CLOSING EXCEL, START MENU/
 6.    Startanje EXCEL-a iz PROGRAMS menija /CLOSING EXCEL, PROGRAMS MENU/
 7.    Startanje EXCEL-a dvostrukim klikom na ikonu EXCEL na DESKTOP-u /DOUBLE-CLICKING ON THE EXCEL ICON ON THE DESKTOP/
 8.    Startanje EXCEL aplikacije klik na ikonu dokumenta /START EXCEL - DOCUMENT ICON/
 9.    Startanje EXCEL-a iz SEARCH polja /SEARCH BOX/
 10.    Zatvaranje EXCEL-a dugme CLOSE /CLOSE BUTTON/
 11.    Zatvaranje EXCEL-a iz FILE menija /CLOSING EXCEL, FILE MENU/
 12.    Zatvaranje EXCEL-a dvostruki klik na dugme CONTROL menija /CONTROL MENU BUTTON/
 13.    Zatvaranje EXCEL-a CLOSE opcija iz CONTROL menija /CONTROL MENU CLOSE ITEM/
 14.    Zatvaranje meni prečice dugmeta apliakcije /SHORTCUT MENU APPLICATION BUTTON - CLOSE ITEM/
 15.    Zatvaranje: meni prečice naslovne linije /SHORTCUT MENU TITLE BAR - CLOSE ITEM/


 16. Dijelovi EXCEL prozora
 17.    Skrol traka /SCROLL BAR/
 18.    Opis alata /SUPER TOOLTIP/
 19.    Traka /RIBBON/
 20.    FILE meni /FILE MENU/
 21.    Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 22.    Prikaz linije alata za brzi pristup ispod trake /SHOW QUICK ACCESS TOOLBAR BELOW THE RIBBON/
 23.    Prikaz linije alata za brzi pristup iznad trake /SHOW QUICK ACCESS TOOLBAR ABOVE THE RIBBON/
 24.    Prikaz radnog lista bez RIBBON-a /WORKSHEET WITHOUT RIBBON/
 25.    Prikaz radnog lista bez RIBBON-a /WORKSHEET WITHOUT RIBBON/ 2
 26.    Prikaz radnog lista bez RIBBON-a
 27.    Padajući meni /DROP DOWN MENU/
 28.    Prikaz ostalih parametara iz grupe u traci /RIBBON/-u
 29.    Prikaz svih iz grupe u traci /RIBBON/-u 
 30.    Prikaz galerije u grupi u traci /RIBBON/-u
 31.    Prikaz svih TAB-ov u traci /RIBBON/-u
 32.    Prikaz HOME TAB-a u traci /RIBBON/-u
 33.    Prikaz INSERT TAB-a u traci /RIBBON/-u
 34.    Prikaz PAGE LAYOUT TAB-a u traci /RIBBON/-u
 35.    Prikaz FORMULAS TAB-a u traci /RIBBON/-u
 36.    Prikaz DATA TAB-a u traci /RIBBON/-u
 37.    Prikaz REVIEW TAB-a u traci /RIBBON/-u
 38.    Prikaz VIEW TAB-a u traci /RIBBON/-u
 39.    Uvečenje /ZOOM IN/
 40.    Umanjenje /ZOOM OUT/
 41.    Linija formula /FORMULA BAR/
 42.    Dugme formula /FORMULA BUTTON/
 43.    Linija razdvajanja /SPLIT LINE/
 44.    Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/

 45. Parametri stranice
 46.    Veličina stranice /PAGE SIZE/
 47.    Veličina stranice /PAGE SIZE/- PAGE SETUP dijalog prozor
 48.    Orijentacija stranice /PAGE ORIENTATION/ - PAGE SETUP dijalog prozor
 49.    Orijentacija stranice - Pejzaž /LANDSCAPE/ iz trake /RIBBON/
 50.    Orijentacija portret /PORTRAIT/ iz trake /RIBBON/
 51.    Otvaranje MARGINS dijalog prozora iz trake /RIBBON/
 52.    Otvaranje MARGINS dijalog prozora iz PAGE SETUP grupe
 53.    Otvaranje zaglavlja dijalog prozor /HEADER&FOOTER DIALOG BOX/
 54.    Zaglavlje i podnožje /HEADER & FOOTER/ - PAGE SETUP dijalog prozor
 55.    Nova stranica /PAGE BREAK iz trake /RIBBON/
 56.    Otvaranje SHEET TAB-a iz PAGE SETUP grupe
 57.    Otvaranje SHEET TAB-a klikom na PRINT TITLES dugme
 58.    Otvaranje SHEET TAB-a iz SHEET OPTIONS grupe
 59.    Otvaranje SHEET TAB-a iz SCALE TO FIT grupe

 60.    Primjeri i pitanja

 61. Provjera znanja 1. dio (Quiz - test)
 62.    abc EXCEL 2010 - quiz 1. dio
 63.    abc EXCEL 2010 - test sa slikama 1. dio
 64.    abc EXCEL 2010 - test bez slika 1. dio


 65. Pozadina stranice /BACKGROUND/
 66.    Izbor parametara pozadine /BACKGROUND/
 67.    Brisanje pozadine /BACKGROUND/

 68. Upis sadržaja ćelije
 69.    Upis podataka u ćeliju /DATA ENTRY into cell/
 70.    Upis podataka - linija formula /DATA ENTRY FORMULA BAR/
 71.    Potvrda upisa sadržaja
 72.    Promjena sadržaja u FORMULA BAR-u
 73.    Tip podataka - tekst /DATA TYPE-TEXT/
 74.    Tip podataka - datum /DATA TYPE-DATE/
 75.    Novi red unutar iste ćelije /ALT+ENTER/
 76.    Brisanje sadržaja ćelije u FORMULA BAR-u - BACKSPACE taster
 77.    Promjena sadržaja u samoj ćeliji - BACKSPACE taster
 78.    Brisanje podataka desno od kursora /DELETE/
 79.    Odustajanje od upisa sadržaja u ćeliju
 80.    Odustajanje od upisa sadržaja u ćeliju (taster ESC)
 81.    Dodavanje DATA FORM dugmeta u QUICK ACCESS TOOLBAR /ADD DATA FORM BUTTON/
 82.    Upis podataka u formular - /DATA ENTRY - DATA FORM/
 83.    Sadržaj u ćeliji - Uslovno formatiranje - DATA BARS
 84.    Sadržaj u ćeliji - Uslovno formatiranje - COLOR SCALES
 85.    Sadržaj u ćeliji - Uslovno formatiranje - Ikone /ICON SETS/
 86.    Komentar u ćeliji /CELL COMMENT/
 87.    Komentar u ćeliji /CELL COMMENT/ - desni klik

 88. Radni list /WORKSHEET/ i kolona/red /COLUMN/ROW/
 89.    Radni list /WORKSHEET/
 90.    Izbor radnog lista - klik mišem
 91.    Izbor radnog lista /WORKSHEET BAR/
 92.    Promjena imena radnog lista - desni klik /RENAME WORKSHEET/ - RIGHT CLICK
 93.    Promjena imena radnog lista - Tab radnog lista /RENAME WORKSHEET - WORKSHEET TAB/
 94.    Promjena redosljed prikaza radnog lista
 95.    Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - INSERT WORKSHEET dugme
 96.    Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - INSERT BUTTON traka /RIBBON/
 97.    Dodavanje radnog lista - desni klik /INSERT WORKSHEET - RIGHT CLICK/
 98.    Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - Tasteri SHIFT + F11
 99.    Brisanje radnog lista - desni klik /RIGHT CLICK/
 100.    Izbor radnog lista /WORKSHEET BAR/
 101.    Promjena imena radnog lista /RENAME WORKSHEET/ - RIBBON
 102.    Brisanje radnog lista /DELETE WORKSHEET/
 103.    Brisanje radnog lista - RIBBON
 104.    Kopiranje radnog lista /COPY WORKSHEET/

 105. Kolona /COLUMN/
 106.    Označavanje kolone /SELECT COLUMN/
 107.    Promjena širine kolone /COLUMN WIDTH, A COLUMN HEADER/
 108.    Dodavanje kolone /INSERT COLUMN - RIBBON, INSERT BUTTON/
 109.    Dodavanje kolone /INSERT COLUMN - RIBBON, INSERT BUTTON/ 2
 110.    Dodavanje kolone - desni klik /INSERT COLUMN - RIGHT CLICK/
 111.    Širina kolone - HEADINGS /COLUMN WIDTH, HEADINGS/
 112.    Širina kolone - FORMAT dugme /COLUMN WIDTH - FORMAT BUTTON/
 113.    Širina kolone – Promjena mogućnosti prikaza podataka ####
 114.    Brisanje kolone /DELETE COLUMN - RIBBON, DELETE/
 115.    Brisanje kolone sekundarnim tasterom miša /DELETE COLUMN - RIGHT CLICK/

 116. Primjeri /EXAMPLES/
 117.    Dodavanje kolone /INSERTING COLUMN/ - Primjer 01
 118.    Brisanje kolone /DELETE COLUMN/ Primjer 02

 119. Red /ROW/
 120.    Označavanje reda /SELECT ROW/
 121.    Promjena visine reda
 122.    Visina reda /ROW HEIGHT/ - traka /RIBBON/, FORMAT dugme
 123.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ - Izabran red
 124.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ - Izabrana ćelija
 125.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ sekundarnim tasterom miša /RIGHT CLICK/
 126.    Visina reda /ROW HEIGHT/ - zaglavlje-dugme reda /HEADINGS/
 127.    Brisanje reda /DELETE ROW - RIBBON, DELETE/
 128.    Brisanje reda sekundarnim tasterom miša /DELETE ROW - RIGHT CLICK/

 129. Primjeri /EXAMPLES/
 130.    Dodavanje reda /INSERTING ROW/ - Primjer 01
 131.    Brisanje reda /DELETING ROW/ Primjer 02

 132.    Primjeri 1 /COLUMN-ROW/

 133. Ćelija /CELL/
 134.    Aktivna ćelija /ACTIVE CELL/
 135.    Opseg ćelija /CELL RANGE/
 136.    Naziv ćelija /NAME BOX/
 137.    Brisanje naziva ćelija /DELETE NAME BOX/
 138.    Brisanje podataka /ERASING DATA/
 139.    Premještanje sadržaja ćelije /MOVING CELL CONTENT/
 140.    Dodavanje ćelije /INSERTING CELL/
 141.    Dodavanje ćelije /INSERTING CELL/ 2
 142.    Dodavanje ćelije - desni klik /INSERTING CELL - RIGHT CLICK/
 143.    Brisanje ćelije /DELETING CELL/

 144.    Primjeri 2 /CELL/


 145. Uređivanje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
 146. Otvaranje FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozora
 147.    Otvaranje FORMAT CELLS dijalog prozora
 148.    Izbor parametara broja iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 149.    Izbor valute /CURRENCY/ iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 150.    Izbor datuma /DATE/

 151. Poravnanje /ALIGNMENT/
 152.    Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/
 153.    Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/ 02
 154.    Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/ 03
 155.    Formatiranje teksta iz trake - Prikaz cijelog sadržaja ćelije /WRAP TEXT/ /RIBBON/ 04
 156.    Orijentacija teksta iz trake /RIBBON/
 157.    Povezivljanje ćelija /MERGE/
 158.    Rastavljanje ćelija /UNMERGE/
 159.    Otvaranje FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora
 160.    Otvaranje FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora 2
 161.    Poravnanje /ALIGNMENT tab/
 162.    Orijentacija teksta iz FORMAT CELLS dijalog prozora /ORIENTATION/
 163.    Orijentacija teksta iz FORMAT CELLS dijalog prozora 2 /ORIENTATION/
 164.    FORMAT CELL - /WRAP TEXT/
 165.    FORMAT CELL - /MERGE CELL/
 166.    FORMAT CELL - /SHRINK TO FIT/ FORMAT CELLS dijalog prozor
 167.    Sjena /PATTERNS CELLS/ FORMAT CELLS dijalog prozor

 168. FONT /FONT/

 169.    Promjena fonta - FONT padajuća lista iz HOME TAB
 170.    Promjena veličine fonta /FONT SIZE/ iz trake /RIBBON/
 171.    Izbor stila fonta /FONT STYLE/ iz trake /RIBBON/
 172.    Izbor boje fonta iz trake /RIBBON/
 173.    Otvaranje FORMAT CELLS - FONT dijalog prozora
 174.    Izbor parametara fonta iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 175.    Izbor Grčkih slova /SYMBOL/ iz FORMAT CELLS dijalog prozora

 176. Okvir /BORDER/
 177.    Izbor tipa okvira BORDERS dugme
 178.    Izbor tipa okvira - FORMAT CELLS dijalog prozor

 179. Boja pozadine /FILL/
 180.    Izbor boje pozadine ćelije - FILL COLOR dugme
 181.    Izbor boje pozadine ćelije - FORMAT CELL dijalog prozor
 182.    Izbor boje pozadine ćelije - FORMAT CELL dijalog prozor - koristi FILL COLOR dugme
 183.    Šrafure ćelije /PATTERN STYLE/ - meni prečice /SHORTCUT MENU/

 184. Primjeri /EXAMPLES/
 185.    Primjeri 1
 186.    Primjeri 3
 187.    Primjeri 4
 188.    Primjeri 6

 189. Formula - jednačina /Formula - equation /=/
 190.    Kucanjem sa tastature upisati izraza direktno u ćeliju (npr =2+3)
 191.    Klik na ćeliju za upis oznake ćelije 1
 192.    Klik na ćeliju za upis oznake ćelije 2
 193.    Aritmetičke operacije i operatori - Stepenovanje /EXPONENTIATION/ ^
 194.    Prikaz firmula ili rezultata /SHOW-HIDE FORMULAS/

 195. Funkcije /FUNCTIONS Fx/
 196.    Funkcija SUM dugme AUTOSUM (SIGMA) /Function SUM - AutoSum button (SIGMA)/ 01
 197.    Funkcija SUM iz dIjalog prozora INSERT FUNCTION 02
 198.    Funkcija proizvod /FUNCTION PRODUCT/
 199.    Najmanja vrijednost /MIN/
 200.    Najveća vrijednost /MAX/
 201.    Funkcija prosjek /FUNCTION AVERAGE/
 202.    Funkcija odlučivanja /FUNCTION IF/
 203.    Funkcija odlučivanja /FUNCTION IF/ - kopiranje
 204.    Funkcija slučajna vrijednost /FUNCTION RAND/
 205.    Funkcija slučajna vrijednost od 0-10 /FUNCTION RAND/
 206.    Funkcija redoslijed vrijednosti po opadajućem redoslijedu /RANK/
 207.    Funkcija redoslijed vrijednosti po rastućem redoslijedu /RANK/
 208.    Funkcija brojanje /FUNCTION COUNT/
 209.    Funkcija brojanje celija sa tekstom /FUNCTION COUNTA/
 210.    Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/
 211.    Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/ - apsolutne vrijednosti
 212.    Funkcija brojanje izabranih /FUNCTION COUNTIF/
 213.    Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/ - prosjek
 214.    Funkcija brojanje izabranih /FUNCTION COUNTIF/ - prosjek
 215.    Prosjek izabranih vrijednosti
 216.    Funkcija sumiranje izabranih - relacioni operator /FUNCTION SUMIF/
 217.    Funkcija brojanje izabranih - relacioni operator /FUNCTION COUNTIF/
 218.    Funkcija MAX - Primjer
 219.    Funkcije VLOOKUP - HLOOKUP - RANK >>
 220.    Pamćenje termina /MEMORY/ FUNCTIONS 10_1
 221.    Osmosmjerka 10_1 /WORD SEARCH/
 222.    Primjeri 1
 223.    Primjeri: Funkcije 421
 224.    Primjeri: Funkcije SUMIF 301
 225.    Primjeri: Funkcije SUMIF 141
 226.    Primjeri: Funkcije COUNTIF 151
 227.    Primjeri: Funkcije 431 (Dnenvnik)
 228.    Primjeri: Funkcije 441 (Zgrada)

 229. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenata u EXCEL-u /NEW, OPEN & SAVE/
 230.    Kreiranje dokumenta /NEW/ iz linije alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 231.    Kreiranje fajla iz fajl menij
 232.    Kreiranje fajla istovremenim pritiskom na tastere CTRL i N
 233.    Otvoranje dokumenta /OPEN/ iz linije alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 234.    Otvaranje fajla iz FILE menija
 235.    Otvaranje fajla istovremenim pritiskom na tastere CTRL i O
 236.    Otvori skoro otvarani dokument /OPEN RECENTLY/
 237.    Snimanje dokumenta pod drugim imenom - FILE meni /SAVE AS - FILE MENU/
 238.    Snimanje dokumenta pod novim imenom /SAVE AS/ - Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR
 239.    Snimi tipkama tastature CTRL+S /SAVE - CTRL+S/

 240. Traženje i zamjena /FIND & REPLACE/
 241.    Traženje skupa znakova /FIND/
 242.    Traži /FIND/ - /CTRL+F/
 243.    Zamjena skupa znakova /REPLACE/

 244. Blok /BLOCK/
 245.    Označiti skup ćelija - opseg /SELECT RANGE/
 246.    Označiti cijeli dokument dugmetom SELECT ALL /SELECT ALL BUTTON/
 247.    Označiti cijeli dokument tipkama tastature CTRL+A /SELECT ALL - CTRL+A/
 248.    Označiti skup ćelija koje nisu jedna do druge /CTRL+CLICK/

 249. Kopiranje i premještanje /BLOCK, CUT, COPY, PASTE/
 250.    Kopiranje sadržaja ćelija u istom radnog listu /EDIT COPY PASTE/
 251.    Premještanje sadržaja ćelija u istom radnog listu /EDIT CUT PASTE/
 252.    Premještanje grupe ćelija iz jednog radnog lista u drugi /CUT PASTE/

 253. Adresiranje /ADDRESSING/
 254.    Relativno adresiranje /RELATIVE ADDRESS/ 01 (COPY)
 255.    Apsolutno adresiranje /ABSOLUTE ADDRESS/ 01 (COPY)

 256. Primjeri:
 257.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/
 258.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ A1 1
 259.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ A$1 2
 260.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ $A1 3
 261.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ $A$1 4
 262.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ horizontalno 5
 263.    Kopiranje formule markerom popune /MARKER/ horizontalno SUM 1
 264.    Kopiranje formule markerom popune /MARKER/ vertikalno SUM 2

 265.    Primjeri 1

 266. Lista popune /FILL LIST & CUSTOM LIST/
 267.    Korištenje gotove liste popune /FILL LIST/
 268.    Kreiranje liste popune /ADD CUSTOM LIST/
 269.    Korištenje liste popune /USING CUSTOM LIST/

 270. Izbor prikaza dijelova prozora /VIEW/
 271.    Izbor prikaza linije formula /FORMULA BAR/-a
 272.    Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/
 273.    Izbor prikaza zaglavlja /HEADINGS/-a
 274.    Izbor opcije 100 ZOOM
 275.    Izbor opcije FULL SCREEN
 276.    Izbor opcije NORMAL
 277.    Izbor opcije PAGE BREAK PREVIEW
 278.    izbor opcije PAGE LAYOUT
 279.    Izbor opcije ZOOM TO SELECTION
 280.    Izbor opcije ZOOM
 281.    Izbor parametara iz EXCEL OPTION dijalog prozora

 282. Sotiranje /SORT/
 283.    Sotiranje - Rastući redostijed od a do z /SORT ASCENDING/
 284.    Sotiranje - Opadajući redoslijed od z do a /SORT DESCENDING/
 285.    Sotiranje - Rastući redostijed od a do z - HOME TAB - SORT & FILTER button
 286.    Sotiranje - Opadajući redoslijed od z do a - HOME TAB - SORT & FILTER button
 287.    SORT dijalog prozor - Rastući redoslijed
 288.    SORT dijalog prozor - Opadajući redoslijed /SORT DESCENDING/
 289.    Sortiranje po tri kriterija

 290. VLOOKUP - HLOOKUP - RANK
 291.    Funkcije VLOOKUP i HLOOKUP
 292.    Ocjene učenika, numeričke vrijednosti
 293.    Ocjene učenika, opisna ocjena
 294.    Ocjene učenika, zaključna ocjena
 295.    Odjeljenja - Rangiranje 01
 296.    Odjeljenja - Rangiranje svih odjeljenja
 297.    Odjeljenja - Prvoplasirano odjeljenje prvog razreda
 298.    Odjeljenja - Prvoplasirana odjeljenja pojedinh razreda
 299.    Odjeljenja - Prvoplasirano odjeljenje svih razreda
 300.    Odjeljenja - Tri prvoplasirana odjeljenja svih razreda
 301.    Zarada od prodaje
 302.    VLOOKUP - Dva smjera
 303.    HLOOKUP - Dva smjera
 304.    VLOOKUP - Primjeri 1
 305.    HLOOKUP - Primjeri 2
 306.    VLOOKUP - Primjeri 3

 307. Filter /DATA FILETER/
 308.    Filter /DATA FILTER/

 309. Grafikon /CHART/
 310.    Standardni tipovi grafikona /STANDARD TYPES OF CHART/
 311.    Kreiranje grafikona /CREATE CHART/
 312.    Izbor podataka grafikona /SELECT CHART DATA/
 313.    3D rotacija /3D ROTATION/
 314.    Naslov dijagrama /CHART TITLE/
 315.    Postavljanje labels-a
 316.    Kreiranje naslova /LABELS/
 317.    Kreiranje naslova /LABELS/ iz dokumenta
 318.    Prikaz vrijednosti na osama
 319.    Promjena naziva serije /SERIES NAME/
 320.    Izbor vrijednosti ose
 321.    Promijena boje CHART-a
 322.    Promijena izgleda grafikona
 323.    Promijena tipa grafikona /CHANGE CHART TYPE/
 324.    Promijena podataka u grafikonu /CHANGE CHART DATA/
 325.    Zamijena reda-kolone /SWITCH ROW/COLUMN/
 326.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/
 327.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 01 STACKED BAR
 328.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 02 Izbor podataka /SELECT DATA/
 329.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 03 Brisanje legende /DELETE LEGEND/
 330.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 04 Suprotan redoslijed /REVERSE ORDER/
 331.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 05 Nevidljiva prva serija /INVISIBLE THE FIRST SERIE/
 332.    Kreiranje GANTT grafikona /CREATE GANTT CHART/ - 06 Početni datum /START DATE/
 333.    Kreiranje grafikona sa funkcionalnom tipkom F11 /CREATE CHART - F11/

 334.    Primjeri 121 - Grafikon /CHART/
 335.    Primjeri 141 - Grafikon /CHARTS TYPES/
 336.    Primjeri 151 - COUNTIF, RANK i Grafikon /CHARTS TYPES/
 337.    Primjeri 131 - Grafikon GANTT /CHART/


 338. Pametni grafikon /SMARTART/
 339.    SMARTART - CHOOSE SMARTART GRAPHIC dijalog prozor /CHOOSE SMARTART GRAPHIC DIALOG BOX/
 340.    SMARTART - Dodavanje pametnog grafikona /INSERT SMARTART/
 341.    SMARTART - Dodavanje teksta u pametni grafikona /INSERT TEXT INTO SMARTART GRAPHIC/
 342.    SMARTART - Dodavanje teksta u pametni grafikona /INSERT TEXT INTO SMARTART GRAPHIC/ 2
 343.    SMARTART - Dodavanje elementa u pametni grafikona /ADD SHAPE INTO SMARTART GRAPHIC/
 344.    SMARTART - Izbor načina prikaza pametnog grafikona /SMARTART GRAPHIC STYLE/
 345.    SMARTART - Dodavanje slike u pametni grafikona /SMARTART GRAPHIC INSERT PICTURE/
 346.    SMARTART - Dodavanje slike u pametni grafikona iz CLIPART-a kopiranjem /SMARTART GRAPHIC INSERT PICTURE FROM CLIPART - COPY/


 347.    Primjeri 18_6_1 - Pametni dijagram /SMARTART/
 348.    Primjeri 18_6_2 - Pametni dijagram /SMARTART/
 349.    Primjeri 18_7_1 - Pametni dijagram /SMARTART/
 350.    Primjeri 18_7_2 - Pametni dijagram /SMARTART/


 351. Pivot tabela /PIVOT TABLE/
 352.    Kreiranje Pivot tabele
 353.    Podaci za kreiranje Pivot tabele 1
 354.    Kreiranje Pivot tabele - Razdvajanje godina i mjeseci
 355.    Kreiranje Pivot tabele - Godine
 356.    Promijena imena pivot tabele
 357.    Postavljanje zaglavlja
 358.    Sjena redova i kolona
 359.    Isticanje zaglavlja redova i kolona
 360.    Izbor boje sjene redova i kolona
 361.    Selektovanje podataka u Pivot tabeli
 362.    Prikaz konačnog zbira svih kolona-redova /GRAND TOTAL/
 363.    Podaci za kreiranje Pivot tabele 2
 364.    Prikaz podsuma u pivot tabeli /SUBTOTALS/
 365.    Postavljanje dugmadi ispred zaglavlja
 366.    Detaljnost prikaza
 367.    Prikazi pivot tabele /PIVOT TABLE REPORT LAYOUT/
 368.    Razdvajanje redova u pivot tabelama
 369.    Brisanje podataka u pivot tabeli
 370.    Premiještanje pivot tabele
 371.    Promijena podataka u pivot tabeli
 372.    Sortiranje od a do z u pivot tabeli
 373.    Sortiranje u Pivot tabeli - SORT dijalog prozor
 374.    Kreiranje Pivot dijagrama /PIVOT CHARTS/
 375.    Izdvajanje elemenata PIVOT CHARTS-a
 376.    Izdvajanje elemenata PIVOT CHARTS-a - sa dijagrama
 377.    Pivot tabela /PIVOT TABLE/ - Primjeri 1
 378.    Pivot tabela /PIVOT TABLE/ - Primjeri 2


 379. Primjena u fizici: Iteracije /ITERATIONS/
 380.    Iteracije /ITERATIONS/
 381.    Delta
 382.    V0
 383.    Zaglavlje tabele i početne vrijednosti varijabli
 384.    Ispis formule
 385.    Apsolutne adrese varijabli
 386.    Vrijednosti promjeljive Delta t
 387.    Vrijednosti brzine v
 388.    Ponovi za 220 vrijednosti i formula delta t i v
 389.    Analiza promjenom vrijednosti
 390.    Gafički prikaz
 391.    Gafički prikaz - promjena opsega
 392.    Brzina /SPPED/ - Grafički prikaz
 393.    Brzina /SPPED/ - Analiza promjenom vrijednosti
 394.    Graf - Histogram - Prikaz vrijednosti

 395. Štampanje /PRINT/
 396.    Štampanje iz FILE menija /PRINT - FILE MENU - PRINT ITEM/

 397. DODACI
 398.    Smanjenje broja decimalnih mijesta /DECREASE DECIMAL/
 399.    Povećanje broja decimalnih mijesta /INCREASE DECIMAL/

 400.    Primjeri 1
 401.    Primjeri 2
 402.    Primjeri 3
 403.    Primjeri 4
 404.    Primjeri 23

 405. QUIZ - TEST
 406.    Quiz - test