spisak prikaza !!!

    Prikaz strane (Page): ako ste zaduženi za sadržaj Web prezentacije, vjerovatno ćete većinu vremena provesti u ovom prikazu koji je namijenjen uređivanju pojedinih Web strana. Spisak datoteka možete da prikažete ili da ga sakrijete pomoću opcije iz menija View » Folder List.
    Prikaz datoteka (Folders): direktorijum datoteka koje pravite u Front Page-u. Svaki put kada napravite novu Web prezentaciju, Front Page pravi dva prazna direktorijuma (_private i images). Kada snimite Web stranu ili bilo koji drugi element Web prezentacije, datoteke će se pojaviti na ovom mjestu.
    Prikaz izvještaja (Reports): Front Page može da generiše izvještaje sa statusom Web prezentacije. Kada pritisnete ikonu Reports u paleti prikaza, standardno će se pojaviti spisak raspoloživih izvještaja. Svaki od njih možete da pregledate ako ga dvaput pritisnete u tabeli Site Summary ili ako ga odaberete iz podmenija View.
    Prikaz prezentacije (Navigation): omogućuje vam da sve datoteke Web strana organizujete u jedinstvenu Web prezentaciju i da definišete veze za kretanje između strana.
 
     Prikaz hiperveza (Hyperlinks): Hiperveze (engl. hyperlinks) ili kratko veze (engl. links), predstavljaju tekst ili slike koje, na pritisak mišem, posjetioca povezuju sa drugim Web stranama. Veze mogu da se prekinu ili da zastare ako se izmjeni Web strana, a u ovom prikazu to možete da provjerite.
    Prikaz zadataka (Tasks): Front Page omogućuje da napravite listu zadataka za više članova dizajnerskog tima (ili za samo jednog dizajnera). Pojedini zadaci se mogu dodjeljivati različitim članovima tima, koji će, kako zadatke završavaju, to označavati na listi.
 Top    Standardna paleta>>