abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Ulazni uređaji /INPUT DEVICES/

Signale iz spoljašnjeg svijeta prihvataju ulazni uređaji. Zatim se izvodi pretvaranje tih signala u računaru razumljivu formu. Bez ulaznih uređaja ne bi se ostvrila interakcija između korisnika i računara.

Tastatura /KEYBOARD/ je ulazni uređaj i koristi se za upis pojedinačnih znakova u računar, najčešće teksta.

Raspored slova na tastaturi razlikuje se neznatno od države do države.Kod nas se koriste dvije vrste tastatura:

  • QWERTY (kaže se: kverti) s engleskog govornog područja (u prvom redu odozgo slovni tasteri su redom)
  • QWERTZ s njemačkog govornog područja (slova Y i Z zamijenila mjesto).

Miš /MOUSE/ je ulazni uređaj.

Pritisak taster miša se zove CLICK.
Uzastopni pritisak taster miša se zove DOUBLE CLICK.
>>

Optički miš

Skener je ulazni uređaj. Princip rada je sličan kopir aparatu, ali umjesto da ispisuje kopiju na papir formira elektronsku kopiju-sliku.

Površina koja se skenira je podijeljena na konačan broj tačaka. Glava skenera emituje bijelu svjetlost i senzor (fotoosjetljivi element) očitava odbijenu svjetlost (dobijenu boju) kao numeričku vrijednost šalje računaru. Odgovarajući softver u računaru od numeričkih podataka za tačke formira sliku (bitmapu), a njene tačke su pikseli. Fizička veličina piksela izražava se preko rezolucije.

Vrsta skenera: ručni, stoni (desktop), rotacijski.

TOUCH PAD je ulazni uređaj. Koristi se na laptop računarima kao zamjena za miš.

JOYSTICK je ulazni uređaj. Najčešće se koristi za video i računarske igrice. Koristi se i kod simulacije procesa.

WEB kamera je ulazni uređaj. Prenovisa kamera malih dimenzija. Omogućuje da se kreira video dovoljno dobrog kvaliteta a lako prenosiv na Internet ili drugi računar.

LIGHT PEN je ulazni uređaj.

LIGHT PEN koristi se za crtanje.

Mikorfon /MICROPHONE/

Index