Kolona/COLUMN/
Promjena širine kolone /COLUMN WIDTH, A COLUMN HEADER/

Veličina kolone se može smanjiti ili povečati, ovo omogućuje prilagođavanje izgleda tabele podacima u tabeli.

Promjena širine kolone /COLUMN WIDTH, A COLUMN HEADER/, postupak:

  1. Postaviti pokazivač miša na granicu između dva dugmeta kolone (slovne oznake kolone) ;
  2. Pokazivač miša mijenja izgled u strelce sa linijom .
  3. DRAG AND DROP (pritisnuti primarnu tipku miša i povlačiti je do željene veličine kolone);
  4. Kraj.

N a p o m e n a: Tokom pomjeranja miša i promjene širine kolone EXCEL prikazuje indikator širine /WIDTH INDICATOR/ i vrijednost izmjenjene veličina kolone.

Kolona /COLUMN/    Index