abc Microsoft EXCEL 2010 - Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Broj /NUMBER/

Parametri broja se u EXCEL-u podešavati u NUMBER grupe trake /RIBBON/ ili u FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozora.

* Napomena: FORMAT FONT dijalog prozor se otvara klikom na strelicu za prikaz ostalih parametara grupe trake /RIBBON/-a >>. Ako je veličina prozora EXCEL-a mala tada se u uz ime grupe trake /RIBBON/-a nalazi dugme sa strelicom na dole za otvaranje prikaza ostalih u grupi trake. Inaće unutra ovog prozora je i stralica za prikaz paramatera grupe trake /RIBBON/-a >>.

Parametri broja /NUMBER/:

  • /GENERAL/ izbor vrste podataka;
  • /DECIMAL PLACES/ broj decimalnih mijesta;
  • /USE 1000 SEPARATOR (,)/ razdvajanje 1000;
  • /NEGATIVE NUMBERS/ negativan broj;
  • /SAMPLE/ uzorak broj;
izbor nacina prikazivanja broja broj_02

Broj /NUMBER, postupak:

  1. Izbor ćelije;
  2. Otvoriti FORMAT CELLS dijalog prozor;
  3. Izabrati NUMBER TAB;
  4. Odabrati željene parametre;
  5. Kraj.

Index