abc Microsoft EXCEL 2010 - Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenata u EXCEL-u /NEW, OPEN & SAVE/

Prednost obrade teksta na raиunaru je upravo zbog moguжnosti ponovnog pozivanja i korigovajne veж snimljenog teksta. Da bi se pozvao tekst se mora prvo snimiti. Sve ove aktivnosti su grupisane kao opcije u OFFICE meniju, dok one najvažnije su stavljene kao ikone u Toolbar-u. Da bi se poиelo sa radom u Excel-u potrebo je snimiti dokument. Snimanje dokumenta može se vršiti na više načina: aktiviranjem ikone iz Toolbar-a, tipkama tastature, opcijama Office menija.

Dugmadi u Toolbar-u olakšavaju nam rad u Excel-u. Izgled tih dugmadi je ovakav: Excel nam omogućava snimanje, kreiranje i otvaranje preko tastature pritiskom kombinacije tipki. Ovakvo snimanje, otvaranje i kreiranje je najbrže i najlakše. Kombinacija tipki je sledeća:

Ctrl + N

– kreiranje novog dokumenta

Ctrl + O

– otvara postojeжi dokument (koji je već snimljen)

Ctrl + S

– snima dokument

Sve ovo moћete vidjeti u slijedećim animacijama:

Index