Energijske zone u kristalima

 

     Energijske zone su energijski nivoi sa veoma bliskim energijama.

Dozvoljene energijske zone čine energijski nivoi na kojima može biti elektron.

Zabranjene energijske zone su oblasti u kojima se ne mogu naći elektroni,a smještene su između dozvoljenih energijskih zona.

 

Poslednja energijska zona u kojoj su elektroni najslabije vezani za atomska jezgra naziva se valentna zona.

Energijska zona u kojoj se elektroni mogu kretati slobodno naziva se provodna zona.

Elektroni mogu prelaziti iz jedne energijske zone u drugu ili sa jednog energijskog nivoa na drugi unutar jedne energijske zone.Takvi prelazi elektrona su dozvoljeni prelazi.Elektroni ne mogu preći iz neke energijske zone u zabranjenu zonu;to su zabranjeni prelazi.

                                                                    

 

kada se približe dva atoma,stanje 1s se cijepa u dva bliska energijska podnivoa,a isto se dešava i sa stanjem 2s,kada se približi 6 atoma stanja se cijepaju u više energijskih podnivoa.

                                                                      

 

Povećanjem napona povećava se i jačina struje.

POČETNA