Fonon

 

           Fonon je kvant energije oscilovanja jona kristalne rešetke na nekoj temperaturi.To su diskretne vrijednosti oscilovanja jona.

Energija fonona dobija se po formuli: E=kT

k-Boltzmann-ova konstanta                                    

T-apsolutna temperatura

                                                                                                              

 

                       POČETNA