Poluprovodnici n-tipa (donori)

 

        Donori nastaju dodavanjem primjese nekog elementa V grupe periodnog sistema elemenata(Sb,As,P...).Atomi ovih elemenata imaju pet valentnih elektrona u vanjskoj ljusci.

               Donori su poluprovodnici kod kojih su provodnici p i n tipa kristalne diode i triode.Spajanjem poluprovodnika p i n tipadobijaju se provodnici p-n tipa.Koncentracija slobodnih elektrona u poluprovodniku n-tipa je mnogo puta veća nego u poluprovodniku p-tipa.Posljedica toga je da nastaje puno slobodnih elektrona,odnosno javlja se težnja da se izjednače koncentracije slobodnih elektrona u oba poluprovodnika.

              Kada elektroni prelaze iz poluprovodnika n-tipa u poluprovodnik p-tipa,na graničnoj površini n-p se javlja višak pozitivnog naelektrisanja,a na graničnoj površini p-n se javlja višak negativnog naelektisanja.Između graničnih površina se javlja električno polje.

                                                                  

 

            U zavisnosti od načina na koji se priključi jednosmjerni izvor p-n spoj može biti :

1.Direktno polarisan

2.Inverzno polarisan

POČETNA