Električna svojstva poluprovodnika

  Sopstvena provodljivost poluprovodnika objašnjava se strukturom kristalne rešetke.Atomi germanijuma su vezani kovalentnim vezama.Na veoma niskim temperaturama svi valentni elektroni germanijuma su spareni i nalaze se u valentnoj zoni.Na niskim temperaturama germanijum se ponaša kao izolator.Zagrijavanjem germanijuma elektroni prelaze iz valentne u provodnu zonu.Kada elektron napusti valentnu zonu njegovo mjesto ostaje upražnjeno.Na tom mjestu preovladava pozitivno naelektrisanje koje je po apsolutnoj vrijednosti jednako naelektrisanju elektrona.Nepopunjeno mjesto u valentnoj vezi naziva se šupljina.Proces popunjavanja šupljina naziva se rekombinacija.

                                                         

POČETNA