Glavni kvantni broj

Glavni kvantni broj. Prema Bohor-ovoj teoriji stanje elektrona u atomu određeno je samo glavnim kvantnim brojem n, što je očigledno iz formule En = El,H *  koja za atom vodonika ima oblik En = -13,6eV *  , gdje je n = 1, 2, 3, … Schrödinger-ova jednačina daje ova riješenja za energiju, ali daje i druga riješenja koja zavise od orbitalnog kvantnog broja l.

 

 

Kvantno –

 

 

 

Početna

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.