Kvantno-mehanički model atoma

Početna Da bi opisao stanja elektrona u atomu Bohr je koristio zakone klasične fizike za kretanje elektrona po orbiti i kvantovanje veličina koje opisuju kretanje elektrona. To je bila vještačka kombinacija jer kvantovanje veličine ne slijedi iz zakona klasične fizike. Bohrov model atoma dopunjen Debroglievim talasima nije bio dovoljan da bi se objasnilo zračenje složenijih atoma.

 

 

Kvantno-mehanički model atoma
Kvadrat amplitude talasne funkcije
Smisao Bohrovih orbita
Elektronski kvantni oblak
Glavni kvantni broj
Orbitalni kvantni broj
Magnetni kvantni broj
Magnetni spinski kvantni broj
Galerija
Kviz