1. Pri imenovanju alkohola po IUPAC nomenklaturi, koja od navedenih funkcionalnih grupa ima prioritet?

    a) = (dvostruka veza)
    b) ≡ (trostruka veza)
    c) -OH (hidroksilna grupa)