Nomenklatura

 Postoje dve različite nomenklature alkohola:

1. Trivijalna nomenklatura:
• nazivu alkil-grupe dodaje se sufiks: -alkohol. 

 2. IUPAC nomenklatura:
Alkoholi se tretiraju derivatima alkana – ime alkana + sufiks –ol.

 1) Naći najduži niz koji sadrži –OH grupu. 
 2) Brojem (što manjim) obilježiti položaj –OH grupe u osnovnom nizu.
 3) Brojem označiti mjesta u osnovnom nizu gde su smještene ostale grupe, supstituenti:
• –OH grupa ima prednost u odnosu na C=C i C≡C vezu i atom halogena.
■ Alkoholi sa dve –OH grupe se zovu dioli, sa tri trioli.
■ Ciklični alkoholi se zovu cikloalkanoli.
■ Kod njih je C-atom za koji je vezana –OH grupa je C-1.

Primjeri CH3OH
trivijalna nom. metil-alkohol 2-heksil-alkohol 2-hlor-etil-alkohol n-propil-alkohol
IUPAC  nom. metanol 2-heksanol 2-hlor-etanol 1-propanol

Da li si savladao/la imenovanje alkohola? Provjeri svoje znanje! *klikom na jedinjenje/naziv jedinjenja provjeri svoj odgovor*
1. Imenuj sljedeca jedinjenja!             

2. Predstavi sljedeca jedinjenja! 3-hlor-5-metil-4-heptanol 4-etil-3-metil-2-heksanol 2-metil-4-hlor-3-pentanol


 

 

Povratak na početnu