MONOHIDROKSILNI ALKOHOLI 

Alkoholi su jedinjenja koja sadrže hidroksilnu grupu -OH, vezanu sa sp3 hibridizovan C atom alkil grupe -R.

Opšta formula alkohola je: CnH2n+2O

Alkoholi se dijele prema više osnova:

1. Prema broju hidroksilnih grupa dijelimo ih na:
    a) monohidroksilne alkohole (sadrže samo jednu -OH grupu)
    b) polihidroksilne alkohole (sadrže 2 ili vise -OH grupa)

2. Prema strukturi ugljenikovog niza dijele se na:
    a) aliciklične
    b) ciklične
    c) aromatične

3. Prema vrsti ugljenikovog atoma za koji je vezana hidroksilna grupa, na:
    a) primarne
    b) sekundarne
    c) tercijarne

Sadrzaj

Nomenklatura

Fizičke osobine

Optička izomerija

Nalaženje i dobijanje

Hemijske reakcije

Predstavnici i
primjena


Kviz

Galerija