Predstavnici i primjena

Metanol (Metil-alkohol) - CH3OH

Ovaj alkohol otkrio je 1661. godine  Robert Bojl.

Dobija se na dva načina:

1)
Industrijsko dobijanje:

a) Suva destilacija drveta: kad se drvo zagrijava bez prisustva vazduha, ono se razlaže na drveni ugalj, isparljive proizvode i gasove. Hlađenjem isparljivih proizvoda dobija se smjesa metanola, etanske(sirćetne) kiseline i propanona (acetona). Etanska kiselina se odvaja pomoću kreča kao kalcijumova so, a metanol i aceton se odvajaju frakcionom destilacijom. Ovako dobijen metanol sadrži uvijek male količine acetona.


b) Sintezom iz ugljen monoksida i vodonika uz prisustvo cinkovog oksida i hromovog oksida na povišenoj temperaturi


2)
Labaratorijsko dobijanje: djelovanjem jakih hidroksida na alkil-halogenide.

   CH3Br + KOH → CH3OH + KBr


Fizičke osobine:
Metanol je tečnost karakterističnog mirisa koja ključa na 65°C. Otrovan je za čovjeka, a pri unošenju većih količina prouzrokuje halucinacije, sljepilo pa čak i smrt.

Primjena:
 -Upotrebljava se kao odličan rastvarač.
 -Koristi se kao polazna supstanca za mnoge organske sinteze.
 -Znatne količine se koriste za denaturisanje etanola.


metanol - bistra tečnost dobijanje metanola - suva destilacija drveta
Etanol (Etil-alkohol)
- CH3CH2OH

Dobija se na sljedeće načine:

1) Fermentacija (vrenje) ugljenih hidrata: pod fermentacijom se podrazumijeva razlaganje složenih organskih jedinjenja u prostija pod katalitičkim dejstvom enzima. Kao polazni materijal za proizvodnju etanola služi skrob.


2) Adicijom sumporne kiseline na eten (najbolji industrijski način dobijanja etanola, jer nema gubitka sumporne kiseline budući da se ona vraća u proces)Fizičke osobine:
Etanol je bistra tečnost čija je tačka ključanja 78,2°C. Čist alkohol je 95,6%. Ima karakterističan miris, rastvara se u vodi.

Primjena:
 -Upotrebljava se kao rastvarač.
 -Koristi se kao polazna supstanca za mnoge organske sinteze
 -Koristi se za proizvodnju alkolholnih pića
 -Primjenjuje se u industriji mirisa,kozmetici itd.
 -Da se industrijski proizvedeni alkohol ne bi upotrebljavao za piće, on se denaturiše,tj. dodaju mu se otrovne      supstance (metanol ili piridin) koji ga čine neupotrebljivim za piće
 
etanol - proizvodnja alkoholnih pića alkoholno vrenje (fermentacija)

 

 

Povratak na početnu