Hemijske reakcije alkohola

Monohidroksilni alkoholi učestvuju u 3 vrste reakcija:

1. Hemijske reakcije u kojima dolazi do alkil-hidroksi raskidanja veze (R-OH):

 1. Halogenovanje alkohola u reakciji sa halogenvodoničnim kiselinama:

  R-OH + HX → R-X + HOH

  CH3CH2CH2CH2OH + HBr → CH3CH2CH2CH2Br + HOH
            1-butan                                 1-brom-butan


 2. Dehidratacija alkohola (oduzimanje vode pri čemu nastaju alkeni i voda; kod primarnih alkohola se kao katalizator  najčešće koristi aluminijum(III)-oksid, a kod sekundarnih alkohola sumporna kiselina):


2. Hemijske reakcije u kojima dolazi do alkoksi-vodonik raskidanja veze (RO-H):

 1. Reakcije sa metalima (Na, K, Li, Ca, Mg, Al) koje nam dokazuju da su alkoholi slabije kiseline od vode

  2R-OH + 2Na → 2RO-Na + H2
                             Na-alkoksid

  2CH3CH2CH2OH + 2Na → 2CH3CH2CH2ONa + H2
        1-propanol                          Na-propoksid

  2CH3CH2CH2CH2OH + Ca → (CH3CH2CH2CH2O)2Ca + H2
          1-butanol                                    Ca-butoksid


 2. Reakcije esterifikacije (uvijek povratne):

  I) reakcije sa neorganskim kiselinama (H2SO4, HNO3, H3PO4)

  CH3CH2CH2CH2CH2OH + HONO2
  CH3CH2CH2CH2CH2ONO2 + HOH
                 1-pentanol                                 pentil-estar nitratne kiseline
     
  CH3CH2CH2CH2CH2CH2OH + HOSO2OH
  CH3CH2CH2CH2CH2CH2OSO2OH + HOH
                   1-heksanol                                                heksil-estar sumporne kiseline
                

  II) reakcije sa organskim kiselinama u kiseloj sredini (proton H+ je uslov kiselosti)

  RCOOH + R'OH ↔ RCOOR' + H2O

  CH3-COOH + CH3OH ↔ CH3COOCH3 + H2O
 3. Dehidrogenvanje alkohola uz prisustvo bakra kao katalizatora i na temperaturi od 250°C

 3. Hemijske reakcije oksidacije: oksidacija predstavlja proces otpuštanja elektrona pri čemu se smanjuje sadržaj vodonikovih atoma, a povećava sadržaj kiseonikovih atoma.
Put oksidacije:

 • primarni alkoholi (oksidacijom primarnih alkhola nastaju aldehidi, a daljom oksidacijom karboksilne kiseline)
        


 • sekundarni alkoholi (oksidacijom sekundarnih alkohola nastaju ketoni, a daljom oksidacijom vise karboksilnih kiselina sa manje C atoma od početnog alkhola)


 • tercijarni alkoholi (nema oksidacije tercijarnih alkohola)Vježbaj!
Prikaži sve reakcije 1-butanola!
Provjeri svoja rješenja! *klik*

Povratak na početnu