<%@ Language=JavaScript %> Prezentacija SRCE - Dusanka Djukic

UVOD


ANATOMIJA (GRA\A) SRCA
   SPOLJA[NI OBLIK

   UNUTRA[NJI IZGLED


HISTOLOGIJA (GRA\A SR^ANOG ZIDA)


VASKULARIZACIJA (PROKRVLJENOST)  SRCA


PROVODNI SISTEM SRCA


FIZIOLOGIJA


OP[TA SHEMA KRVOTOKA


SR^ANA REVOLUCIJA


SR^ANI TONOVI


ZAKLJU^AK


S  R  C  E

(gradja, funkcija)


Autor: Du{anka \uki}, Banja Luka