1.  PITANJE:

 
Ivo  Andri}  je  rodjen  :
                                1) Vi{egradu;
                                2)  Sarajevu;
                                3)  Travniku .