1. GDJE JE NAJČEŠĆE LOCIRAN KAMEN URINARNOG TRAKTA?
               a) u ureteru
               b) u bubregu
               c) u cipeli