Ia grupa periodnog sistema elemenata

Alkalni metali

Zajednička konfiguracija je ns1(n=2-7)

Raspored elektrona u zadnjoj ljusci je:

Alkalni metali imaju valenciju (+1)

Opšte osobine

Poznati naučnik Dejvi je dobio natrijum i kalijum elektrolizom rastopa njihovih soli. U elektronskom stanju se vežu slabom metalnom vezom zbog angažovanja samo jednog elektrona u toj vezi. Imaju malu gustinu, laki su, plivaju povodi, male su tvrdoće pa se mogu rezati nožem. Unutar grupe raste gustina ovih elemenata dok tačku ključanja i topljenja opadaju Ovi izraziti metali provode toplotu i elektricitet. Unutar grupe Li po svojim osobinama odstupa od drugih elemenata, tako da je sličniji magnezijumu (elemenat IIa grupe). Li ima veću veću gustinu i veću tačku topljenja i ključanja od ostalih elemenata što se objašnjava malom dimenzijom. Alkalni metali boje plamen karakterističnom bojom što se koristi za njihovo dokazivanje u analitičkoj hemiji.

Na povišenoj temperaturi elektroni alkala na lako prelaze u viši elektronski nivo a pri povratku mi to vidimo u vidljivom dijelu spektra kao boju. Ei i Ea kod olkalnih metala imaju male vrijednosti. Oni su dobra pedukciona sredstva, a najbolje redukciono sredsto je litijum (odstupanje).

Rasprostranjenost u prirodi

Zbog velike reaktivnosti alkali se nalaze samo u obliku jedinjenja. Najrasprostranjeni su alumosilikati i silikati:

Na i K sedobijaju elektrolizom rastopa njihovih soli najčešće hlorida ili hidroksida:

NaCl Na++Cl-

(-) K: 2Na++2e-i2Na

(+) A: 2Cl--2e-Cl2

Upotreba

Li se upotrebljava kao redukciono i dehidraticiono sredstvo. Koristi se kao katalizator, za izradu legura i galvanskih elemenata.

Na se koristi kao redukciono sredstvo, u industriji boja, lijekova, plastičnih masa, za proizvodnju Na-jedinjenja. Sijalice punjene parama natrijuma daju žutu boju svjetlosti koja prodire kroz malglu i prašinu.

K se koristi kao redukciono sredstvo, u industriji sapuna, za proizvodnju vještačkog đubriva, u proizvodnji kiseonika tako što kalijumsuperoksid KO2 kada veže CO2 daje O2.

4KO2+2CO22K2CO3+3O2

 Rb i Cs se koriste kod izrade fotoćelija zato što lako jonizuju. Za njihovu jonizaciju je potrebna energija svjetlosti.

Jedinjenja alkalnih metala

Oksidi

4Li+O22Li2O - litijum-oksid

2Na+O2Na2O2 - natrijum-peroksid

4Na+O22Na2O - natrijum-oksid

K+O2KO2 - kalijum-superoksid

Rb+O2RbO2 - rubidijum-superoksid

Cs+O2CsO2 - cezijum-superoksid

Hidroksidi

Li2O+H2O2LiOH

Na2O2+2H2O2NaOH+H2O2

2KO2+2H2O2KOH+H2O2+O2

Hidroksidi su čvrste kristalne supstance koje se rastvaraju u vodi i pri tom jonizuju na:

MOHM++OH-

Alkalni metali grade jeke baze - alkalije, a opšta reakcija nastajanja hidroksida je:

2M+2H2O2MOH+H2

Sa halogenim elementima alkali grade soli:

2M+X2 2MX

Unutar grupe raste reaktivnost alkana:

Li - sporo

Na - burno

K - uz paljenje

Rb, Cs - uz eksploziju

Fr - radioaktivan

Vrh            Dno            Sadržaj

Jedinjenja natrijuma

NaCl - natrijum-hlorid

Nalazi se u obliku prozirnih kristala. kristali su u obliku kocke o koordinacioni broj NaCl je 6/6, što znači da je 1Na+ jon povezan sa 6Cl- jona a i obratno.  U prirodi je rasprostranjen u obliku kamene soli i dobija se običnim rudarskim kopanjem. Ulazi u sastav morske vode (2,7%), odakle se dobija isparavanjem vode. NaCl u obliku kamene soli je češći nego u obliku morske soli. NaCl se upotrebljavba kao začin u prehrani. Upotrebljava se  proizvodnji NaCl, NaOH, Na2CO3, Na2SO4...

NaOH - natrijum-hidroksid (masna soda)

To je bijela, kristalna supstanca, koja u trgovinu dolazi u obliku ljuspica. Rastvara se dobro u vodi, etanolu i glicerolu. Nagriza staklo, porculan i plastiku, dok su željezo i nikl otporni.

Labaratorijski se dobija:

2Na+2H2O2NaOH+H2

Industrijski se može dobiti elektrolizom iz zasićenog vodenog rastvora NaCl:

NaCl Na++Cl-

2H2OH3O++OH-

(-) K: 2H3O++2e-2H2O+H2

(+) A: 2Cl--2e-Cl2

    Na++OH-NaOH

U reakciji sa hlorom NaOH daje natrijum-hlorid i natrijum-hipohlorid:

2NaOH+Cl2NaCl+ NaOCl+ H2O

NaOH se čuva u zatvorenim posudama jer na vazduhu reaguje sa ugljen-dioksidom:

2NaOH+CO2Na2CO3+H2O

Na2CO3+CO2+H2O2NaHCO3

NAOH se upotrebljava u proizvodnji sapuna, tekstilnoj, metalurgiji, industriji plastičnih masa, kožarskoj industriji, industriji deterdženata itd.

Na2CO3 x 10H2O - kristalna soda

Na2CO3 - kristalna soda u obliku bijelog praha. Proizvodi se po Solvejevom postupku tako što se u zasićenom rastvoru NaCl uvodi gasoviti amonijak:

NaCl+H2O+NH3+CO2+NH4Cl

2NaHCO3 Na2CO3 +H2O+CO2  Ugljen-dioksid se vraća na početak reakcije.

NH4Cl+CaOCaCl2+NH3+H2O   Amonijak se vraća na početak reakcije.

Soda se upotrebljava u proizvodnji stakala, tekstilnoj industriji, za proizvodnju detepdženata.....

NaHCO3 +HClNaCl+H2O+CO2  - ulazi u sastav aparata za gašenje zajedno sa HCl.

KNO3 - kalijum-nitrat

NaNO3+KClNaCl+KNO3

Koristi se za proizvodnji baruta zajedno sa sumporom i drvenim ugljom, kao i za i proizvodnju vještačkog đubriva.

    Vrh        Jedinjenja natrijuma        Sadržaj        IIa grupa        IIIa grupa        Kviz