Stari Egipat

[ pocetna strana ]

GALERIJA

Civilizaeija starog Egipta se ne bi razvila da nije bilo reke Nil. Na plodnirn obalama reke, koje su od osvajaca bile zaSticene pustinjama na istoku i zapadu, poceli su da se naseljavaju narodi. Svake go dine reka se izlivala, ostavljajuCi na pescanirn poljirna debeo sloj rnulja koji je hranio dolinu. Zemljoradnici su naucili da tamo uzgajaju poljoprivredne kulture. Egipcani su plodnu recnu dolinu nazivali kernet, "crna zemlja", a sebe rernet-en-kernet, "narod erne zemlje". Tokorn godina je zetva postajala bolja, a eivilizaeija se razvijala. Egipatska eivilizacija je trajala skoro 3.000 godina i tradieionalno se deli na tri earstva - Staro earstvo, Srednje earstvo i Novo earstvo - i na tri prelazna perioda tokorn kojih je vladalo 30 dinastija.

Vazniji datumi

Oko 6000 g.p.n.e. zemljoradnja u dolini nila
Oko 3500 g.p.n.e. pojavljuju se prvi    gradovi
Oko 3150-2686 g.p.n.e. rani dinasticki period, kraj Menes iz Gornjeg Egipta pokorava Donji Egipat
Oko 2686-2181 g.p.n.e. staro carstvo (vreme gradjenja piramida)
Oko 2181-2040 g.p.n.e. prvi srednji period. Mnogo mrtvih od gladi i haosa.
Oko 2040-1782 g.p.n.e. srednje carstvo
Oko 1782-1570 g.p.n.e. drugi srednji period. Hiksi preuzimaju vlast.
Oko 1570-1070 g.p.n.e. Novo carstvo
1279 g.p.n.e. Ramzes ll pobedjuje Hete u bici kod keden
1182-1151 g.p.n.e. Vladavina Ramzesa lll, on pobedjuje osvajacke narode sa mora
1070-332 g.p.n.e. Kasni dinasticki period.
332 g.p.n.e. Aleksandar Makedonski osvaja Egipat.
1
2
3
4

Stara egipatska civilizacija se pojaviJa u dolini reke Nil pre vise od 5.000 godina. Tokom preddinas'ckog perioda, Egipat je bio podeljen na Gomji i Donji Egipat. Postepeno su stanovnici Donjeg Egipta prihvatali obicaje Gomjeg Egipta i oko 3150. g. p. n. e. kralj Menes je politicki ujedinio Gomji i Donji Egipat. Tokom ranog dinastickog perioda doslo je do brzog telmoloskog napretka u obradi metala i kamenorezackim delatnostima, a hijeroglifsko pismo je vec bilo u upotrebi. Zivotni uslovi su se takode poboljsali, a broj zitelja povecao.Na pocetku Starog carstva osnovana je mocna egipatska monarhija. Kraljevi su za sebe gradili ogronme piramide koje su bile njihovi grobovi i spomenici njihove moci. Zatim je nastupio period kada je reka Nil pocela da se izliva s vremena na vreme i kada je oslabila kraljeva moc; sve to dovelo je do prvo srednjeg perioda.Uskoro je, medutim, ponovo uspostavljena evrsta centralizovana vlast i u toku srednjeg perioda je doslo do razvitka irigacionih sistema,prekomorska trgovina je cvetala i Egipat je uevrstio svoju vlast uNubiji, na jugu. Stabilnost je prekinuta posle oko 1782-1570. g. p. n. e, u toku drngog srednjeg perioda, kada niz slabih kraljeva nije bio u stanju da zaustavi doseljenike iz zapadneAzije koji su poceli da se naseljavaju u regionu delte Nila. Osvajaci, koje su Egipcani nazvali Hiksi, pristigli su u velikom broju ivladali dolinom Nila vise od sto godina.Na kraju sli proterani i zapoceloje Novo carstvo.SnaZni kraljevi ratnici iz ranog Novog carstva osnovali su veliko carstvo koje je vladalo regionom od Palestine i Sirije na severoistoku do Nubije. Oni su porazili osvajace Hete.Kasniji kraljevi ratnici, ukljuCuJuCi i Ramzesa III (koji fe vladao oko 1182-1151. g. p. n. e) bill su potpuno zauzeti odbranom Egipta od napada bandi nazvanih "narodi sa mora" sa severa i od Libijaca sa zapada. Egipat je postepeno izgubio vlast u regionu i nastupio je period opadanja. KrajemNovog carstva, Egiptomsu ponovoupravljala dva centra: Tanis tJ delti Nila i Teba na jugu. Usledila sujos veca rasparcavanja i vlast su preuzeli Nubijci, a zatim Persijanci. Zatim je 332. g. p. n. e. Aleksandar ("Veliki") Makedonski (356-323. g. p. n. e) osvojio Egipat i pripojio ga Grckoj.
1. Statua zene koja plese iz preddinastickog perioda.
2. Kralj Menes, ponekad nazvan Narmer, sa bogom-sokolom, Horusom.
3. Kraljica Nefertiti, glavna zena faraona Akenatena (koji je vladao oko 1350-1334. g. p. n. e). 4.Poluporcelanskinilski konj iz Srednjeg carstva, siIl1bol plodnosti reke Nil.