UGLJENI HIDRATI

 

Ugljeni hidrati predstavljaju jedinjenja koja su gradjena od atoma ugljenika,kiseonika i vodonika.Odnos ugljenika i kiseonika

u odnosu na vodonik je 1:2.Dijele se na monosaharide,oligosaharide i polisaharide.U prirodi imaju gradivne i rezervne uloge.Po hemijskom

sastavu,oni su aldehidi i ketoni i upravo takve hemijske osobine pokazuju.Oni pretstavljaju osnovni

energetski materijal.Covjek ih moye koristiti u ishrani jer su veoma hranjivi i digestivnom traktu postoje

enzimi za njihovu razgradnju.

MONOSAHARIDI

MONOSAHARIDI.  su jedinjenja koja po hemijskom sastavu su  polihidroksidni alkoholi ili polihidroksidni ketoni,pa se prema tome mogu

podijeliti na aldoze i ketoze i koji se ne mogu razložiti na jednostavnije sa istim osobinama..Prema broju C-atoma se dijele na trioze,tetroze,pentoze i heksoze.

ALDOZE

Od trioza se izdvajaju D i L gliceraldehid.Oni imaju istu molekulsku,a različitu strukturnu formulu.Oni predstavljaju optičke izomere.Optički

izomeri su jedinjenja koja se razlikuju samo po  pravcu zakretanj  ravni polarizovane svijetlosti.D izomeri zakreću u desnu i nazivaju

se desnogiri,dok se L zakreću u lijevu stranu i nazivaju se lijevogiri.

Najpoznatije tetroze su D-eritroza,dok su pentoze D-ksiloza,D-arabinoza i D-riboza.Od njih je najznačajnija d-riboza jer ulazi u sastav

ribonukleinske kiseline.

Heksoze su D-glukoza,D-manoza i D-galktoza.Raygradnjom glukoze  se dobija sva potrebna energija za rast i razvoj organizma.

KETOZE

Ketoze umjesto aldehidne imaju keto grupu(  = O ).Najznačajnije su D-ksiluloza,D-ribuloza i D-fruktoza koja ulazi u sastav voća.

 

OLIGOSAHARIDI

    Oligo saharidi su hemijska jedinjenja koja nastaju spajanjem 2-9 molekula monosaharida.Najznačajniji i najrasprostranjeniji su disaharidi,a od njih:

a)   maltoza(2 molekule glukoza,alfa 1,4 glikozidna veza,u sastavu biljaka)

b)  laktoza(glukoza i galaktoza,beta1,6 glikozidna veza,mliječni šećer)

c)   saharoza(glukoza i fruktoza povezane trehaloznom vezom,učestvuje u građi šećerne trske i repe iz koje se dobija,koristi se u ishrani.

 

POLISAHARIDI

    Nastaju spajanjem velikog broja molekula monosaharida.Dijele se na rezervne i gradivne.Rezervni su skrob i glikogen,a gradivni celuloza i hitin.Hitin učestvuje u gradji omotača insekata.Rezervni predstavljaju rezervni izvor energije,a gradivni učestvuju u građi.    

 NAZAD

 

KVIZ

 

 

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.