2. Koordinatni prozor (Coordinate Box)

Koordinatni prozor
prikazuje tačan položaj  ArchiCAD-ovog kursora na crtežu u okviru koordinatnog sistema. Kordinate se mogu unositi numerički za kartezijanski (x,y) ili polarni (r,a) sistem. Prelaz sa apsolutnog na relativni prikaz koordinata vrši se pomoću klika na dugme Delta sa lijeve strane određenih koordinata (crni znak Delta za relativni sistem, sivi za apsolutnu poziciju). Pri radu sa relativnim prikazom, dodatna mala delta pojavljuje se kod odgovarajućih koordinata.
Ovaj prozor  takođe sadrži i važeću z kordinatu trodimenzionalnog elementa, i omogućava isključivanje ili uključivanje komande gravity. Prve tri ikone omogućavaju pomeranje koordinatnog početka (user orgin), i promenu ugla konstrukcionog rastera (construction grid). Četvrta ikona služi za uključivanje i isključivanje skokova po konstrukcionom rasteru (Snap); ovoj komandi se takođe može pristupiti preko menija Options.
Kordinatni prozor je dostupan u svakom konstrukcionom prozor.
 

Napomena:
U donjem desnom uglu dugmadi nekih alatki nalazi se mali crni trougao. On označava da postoji podpaleta sa još srodnih alatki. Pritisnite bilo koje dugme označeno trouglićem i držite pritisnut taster miša da biste vidjeli ostale dostupne alatke iz date grupe.

Tokom crtanja ili prilikom unošenja izmjena možemo se služiti i relativnim koordinatama klikom na Delta ikone:
Apsolutne vrednosti:
slika prikazuju horizontalnu, vertikalnu, radijalnu i ugaonu udaljenost kursora od nulte koordinate ili korisničke koordinate ali nikada od koordinate editovanja.
Relativne vrednosti: slika prikazuju horizontalnu, vertikalnu, radijalnu i ugaonu udaljenost kursora u odnosu na nultu koordinatu (Project Orgin) ili korisnički koordinatni početak (User Orgin) pre nego što je započeto crtanje novog elementa, ili u odnosu na koordinatu editovanja kada je započet proces crtanja ili editovanja.

Kosa modularna mreža (Skewed Grid): Uključite prikazivanje mreže selektovanjem Grid Display iz menija Options. Da promenite ugao mreže, kliknite na ovo dugme tako da ostane potisnuto, a potom kliknite jednom na ekran kako biste odredili početnu tačku mreže i drugu tačku kojom definišete ugao.

Smenjivanje modularnih mreža (Grid Switch): pomoću ove ikonice jednim potezom uvek možemo odabrati normalnu ili kosu modularnu mrežu.

Skok kursora po mreži (Grid snap): uz pomoć ove ikonice, možete aktivirati neku od mreža ili ih upotpunosti deaktivirati.

Gravitacija (Gravity):
ova ikonioca korisniku omogućuje da postavlja elemente u odnosu na visinske kote već postojećih elemenata -ploča, krovova i mrežastih elemenata. Opcija vezivanje za postojeće elemente, može se isključiti odabiranjem ikonice "X".

 

NAZAD