Komentari

   <<Povratak na naslovnu

 

 

  • Javascript komentari mogu se koristiti da bi učinili kod preglednijim.

  • Komentare neće izvršiti Javascript.

  • Komentari se mogu dodati da bi objasnili kod, ili ga učinili preglednijim.

  • Komentar u jednoj liniji koda počinje sa //.

  • Svi moderni pretraživači mogu izvršiti Javascript kod.

1. Sledeći primjer koristi komentare u jednom liniji da objasni kod:

 

2. JavaScript komentari u više linija

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 id="myH1"></h1>
<p id="myP"></p>
<script>
// Pisanje u heading:
document.getElementById("myH1").innerHTML="Dobrodošli u moj Homepage";
// Pisanje u paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML="Ovo je moj prvi paragraph.";
</script>

<p><strong>Napomena:</strong>Komentari nisu izvršeni</p>
</body>
</html>
Komentari u više linija počinju sa /* i završavaju sa */.
Sledeći primjer koristi komentar u više linija da objasni kod:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 id="myH1"></h1>
<p id="myP"></p>
<script>
/*
Kod ispod će napisat
u heading i u paragraf,
i predstavljaće početak
moje naslovne strane:
*/
document.getElementById("myH1").innerHTML="Dobrodošao u moj Homepage";
document.getElementById("myP").innerHTML="Ovo je moj prvi paragraph.";
</script>

<p><strong>Napomena:</strong> Koment-blok nije izvršen.</p>
</body>
</html>
 

3. Korištenje komentara da se izbjegne izvršavanje koda

  4. Korištenje komentara na kraju linije koda:

U sledećem primjeru komentar je iskorišten da se izbjegne izvršavanje jedne linije koda (to može biti korisno u ispravljanju koda – „debugging“) :

U sledećem primjeru komentar je stavljen na kraju linije koda:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 id="myH1"></h1>
<p id="myP"></p>
<script>
//document.getElementById("myH1").innerHTML="Dobro došli u moj Homepage";
document.getElementById("myP").innerHTML="Ovo je moj prvi paragraph.";
</script>

<p><strong>Napomena:</strong> Komentar nije izvršen executed.</p>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="myP"></p>
<script>
var x=5; // deklariši x i pridruži mu vrijednost 5
var y=x+2; // // deklariši x i pridruži mu vrijednost x+2
document.getElementById("myP").innerHTML=y // napiši vrijednost y u myP</script>

<p><strong>Napomena:</strong> Komentari nisu izvršeni.</p>
</body>
</html>

 <<Povratak na naslovnu