Naredbe

   <<Povratak na naslovnu

 

 

  • Javascript je sekvenca rečenica koje izvršava browser.

  • Javascript rečenice su “naređenja” browser-u. Namjena je da kažu browser-u šta da uradi.

  • Sledeća Javascript naredba govori browser-u da napiše “Zdravo Bobi” u HTML element sa id=”demo”: document.getElementById("demo").innerHTML="Zdravo Bobi";

     

1. Tačka zarez ;

 

 

2. JavaScript kod

 

Tačka zarez razdvajaju Javascript rečenice.
Tačku zarez dodaješ na kraju svake izvršive rečenice.
Korištenje tačke zarez omogućava pisanje više rečenica u liniji.
Javascript kod je sekvenca Javascript rečenica.
Svaka rečenica je izvršena po redosljedu kako su napisane.
Ovaj primjer manipulisaće sa dva HTML elementa:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My Web Page</h1>
<p id="demo">Paragraph.</p>
<div id="myDIV">DIV.</div>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML="zdravo Bobi";
document.getElementById("myDIV").innerHTML="Kako si?";
</script>

</body>
</html>

Možda ćeš vidjeti primjere bez tačke zarez.

Završna rečenica nije nepohodno da ima tačku zarez.
 

3. JavaScript kod blocks

 

4. JavaScript je osjetljiv na velika i mala slova

Javascript rečenice mogu se grupisati u blocks,
Blocks počinju sa ljevo vitičastom zagradom I završavaju sa desnom vitičastom zagradom.
Njihova uloga je pravljenje sekvence rečenica koje se odjednom izvršavaju. Dobar primjer za to su Javascript funkcije.
Ovaj primjer će pokrenuti funkciju koja manipuliše sa dva HTML elementa:
Javascript rečenice mogu se grupisati u blocks,
Blocks počinju sa ljevo vitičastom zagradom I završavaju sa desnom vitičastom zagradom.
Njihova uloga je pravljenje sekvence rečenica koje se odjednom izvršavaju. Dobar primjer za to su Javascript funkcije.
Ovaj primjer će pokrenuti funkciju koja manipuliše sa dva HTML elementa:

Obrati pažnju na to kada pišeš Javascript rečenice:
Funkcija getElementById nije ista kao getElementbyID.
Promjenjiva nazvana mojaPromjenjiva nije ista kao ona što je nazvana MojaPromjenjiva.
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My Web Page</h1>
<p id="myPar">Ja sam paragraph.</p>
<div id="myDiv">Ja sam div.</div>
<p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Klikni me</button>
</p>
<script>
function myFunction()
{
document.getElementById("myPar").innerHTML="Zdravo Bobi";
document.getElementById("myDiv").innerHTML="Kako si?";
}
</script>

<p>Kada klikneš na “Klikni me”, dva elementa će se promjeniti. </p>
</body>
</html>

5. Prazan prostor(white spaces)

Javascript ignoriše dodatne razmake. Možeš dodati prazan proctor u rečenicu da je napraviš čitkijom, ali vrijednost je ista, kao u sledećem primjeru:

var ime="Bobi";
var ime = "Bobi";

 

 

6. Prekidanje linije koda

 

 

Možeš prekinuti liniju koda u tekstualnoj niski sa kosom linijom. Primjer ispod biće pravilno prikazan:

document.write("Zdravo \
Bobi!");

Ali ipak, ne možeš prekinuti liniju koda na sledeći način:

document.write \
("zdravo Bobi!");

 <<Povratak na naslovnu