Tipovi podataka

   <<Povratak na naslovnu

 

 

  • String,

  • Number(broj),

  • Boolean(tačno/netačno),

  • Array(niz),

  • Object(objekat),

  • Null(ništa),

  • Undefined(nedefinisana)

1. JavaScript ima dinamičke tipove

 

2. JavaScript Strings

Javascript ima dinamičke tipove, to znači da ista promjenjiva može se koristiti za različite tipove podataka:

var x // Sada x je nedefinisan
var x = 5; // Sada x je broj
var x = "John"; // Sada x je string

String je pormjenjiva koja sadrži niz znakova kao „Bobi Hobi“.
String može biti bilo koji tekst pod navodnicima. Možeš koristiti
A string can be any text inside quotes. You can use “ ili ' :

var imeAuta="Volvo XC60";
var imeAuta='Volvo XC60';

Možeš koristiti navodnike u stringu, ali ne smiju biti isti kao oni što okružuju string:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var imeAuta1="Volvo XC60";
var imeAuta2='Volvo XC60';
var odgovor1="Sve je uredu ";
var odgovor2="On se zove 'Bobi'";
var odgovor3='On se zove "Bobi"';
document.write(imeAuta1 + "<br>")
document.write(imeAuta2 + "<br>")
document.write(odgovor1 + "<br>")
document.write(odgovor2 + "<br>")
document.write(odgovor3 + "<br>")
</script>

</body>
</html>
 

3. JavaScript brojevi

 

4. JavaScript Booleans

Javascript ima samo jedan tip brojeva. Brojevi mogu pisani sa, ili bez
JavaScript has only one type of numbers. Numbers can be written with, or without decimalom:

var x1=34.00; //Pisano sa decimalom
var x2=34; //Pisano bez decimale

Veoma veliki i veoma mali brojevi mogu biti napisani sa sa naučnom(eksponencionalnom) notacijom:

Booleans mogu imati dvije vrijednosti: true(tačno) or false(netačno).

var x=true
var y=false

Booleans se često koriste u uslovnom testiranju. Npr. ako je ispunjen neki uslov onda će se izvršiti neka naredba, a ako nije, onda neće.
 

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var x1=34.00;
var x2=34;
var y=123e5;
var z=123e-5;
document.write(x1 + "<br>")
document.write(x2 + "<br>")
document.write(y + "<br>")
document.write(z + "<br>")
</script>

</body>
</html>

5. Deklarisanje tipa promjenjive

Kada deklarišeš novu promjenjivu, možeš deklarisati njen tip korištenjem „ new“ ključne riječi:

var imeAuta=new String;
var x= new Number;
var y= new Boolean;
var auta= new Array;
var osoba= new Object;
 

6. JavaScript Arrays(nizovi)

 

7. JavaScript objekti

Objekat je razgraničen sa vitičastim zagradama. U zagradi osobine objekta su definisane ka parovi, ime i vrijednost ( name/value). Osobine su razdvojene zarezima:
var osoba={ime:"Bobi", prezime:"Hobi", id:5566};
Objekt(osoba) u primjeru iznad ima 3 osobine: ime, prezime i id.
Tvoja deklaracija objekta može se izvršiti i u više linija:
var osoba={
ime : "Bobi",
prezime : "Hobi",
id : 5566
};
Možeš adresirati osobine objekta na dva načina:
Predstojeći kod kreira niz nazvan auta:

var auta=new Array();
auta[0]="Saab";
auta[1]="Volvo";
auta[2]="BMW";
ili (kondezovan niz):
var auta=new Array("Saab","Volvo","BMW");
or (doslovan array): var auta=["Saab","Volvo","BMW"];
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var i;
var auta = new Array();
auta[0] = "Saab";
auta[1] = "Volvo";
auta[2] = "BMW";
for (i=0;i<auta.length;i++)
{
document.write(auta[i] + "<br>");
}
</script>

</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var osoba={
ime : "Bobi",
prezime : "Hobi",
id : 5566
};
document.write(osoba.prezime + "<br>");
document.write(osoba["prezime"] + "<br>");
</script>

</body>
</html>
Indeksiranje nizova počinje sa [0], pa je drugi član niza sa indeksom [1], i tako dalje.
   

8. Nedefinisan i null

 

Nedefinisana vrijednost promjenjive ustvari nema vrijednost.

Promjenjive mogu biti „ispražnjene“ postavljanjem da im je vrijednost null.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var osoba;
var auto="Volvo";
document.write(osoba + "<br>");
document.write(auto + "<br>");
var auto=null;
document.write(auto + "<br>");
</script>

</body>
</html>

 <<Povratak na naslovnu