WINDOWS
Miš /MOUSE/

Miš /MOUSE/ je neophodan za rad sa grafičkim korisničkim interfejsom kao što je WINDOWSXP. Koriste se obe tipke miša:
 i lijeva 
i desna

Termin primarna tipka miša se odnosi kad klikom se aktivira objekat, a sekundarnom se otvara meni prečici /SHORTCUT MENU/. Korisnik u CONTROL PANEL-u vrši izbor primarne i sekundarne tipke miša.

Aktivnost

Primarna tipka miša

Sekundarna tipka miša

Click na objekat

Klik pirmarnom tipkom miša je klik /CLICK/. Klikom miša se selektuje - označava se objekat (Klikom na ikonu ona posataje aktivna, Klikom na objekat on je selektovan)

Klik sekundarnom tipkom miša je desni klik /RIGHT CLICK/. Desnim klikom /RIGHT CLICK/ miša se otvara meni prečice /SHORTCUT MENU/

Dvostruki klik /CLICK/ na objekat

Aktivira se objekat (Dvostrukim klikom na ikonu foldera otvara se folder, dvostruki klik na ikonu programa, otvara se prozor programa)

Nema aktivnosti

Prevlačenje /DRAG AND DROP/

Premješta se objekat

Poslije premještanja se otvara meni prečice /SHORTCUT MENU/ za izbor aktivnsti:
- MOVE premještanje
- COPY kopiranje
- CREATE SHORTCUT kreiranje ikone prečice

CTRL + DRAG AND DROP

Kopiranje

kao DRAG AND DROP

Index