STARTANJE APLIKACIJE
NOTEPAD
RUN opcija iz START menija

Opcijom RUN iz START menija se mogu startati aplikacije. Moramo znati naziv aplikacije ili putanju (vidi WINDOWS EXPLORER) ili izabrati folder klikom na dugme NOTEPAD. Ovaj primjer je za startanje aplikacije NOTEPAD. Kao i kod ostalih načina startanja aplikacija otvara se prozor aplikacije i kreira dugme aplikacije u liniji poslova /TASKBAR/.

  Postupak startanja aplikacije NOTEPAD, RUN opcija iz START menija:
  1. START dugme .
  2. Otvara se START meni.
  3. RUN opcija.
  4. Otvara se RUN dijalog prozor.
  5. Otkucati NOTEPAD (po potrebi nači folder sa aplikacijom klikom na dugme BROWSE).
  6. OK dugme.
  7. Otvara se NOTEPAD prozor.
  8. Kreira se dugme aplikacije NOTEPAD u liniji poslova /TASKBAR/.
  9. Kraj.

Startanje aplikacija II     Index