Programski jezik C++
Linijska strukura - Ulaz - izlaz

1 Napisati program za učitavanje i ispis broja. C++
2 Napisati program za učitavanje i ispis dva broja. C++
3 Napisati program za učitavanje dva broja i ispisti ih u obrnutom redoslijedu učitavanja. C++
4 Napisati program za učitavanje i ispis tri broja. C++
5 Napisati program za učitavanje tri broja i ispis ih u obrnutom redoslijedu učitavanja. C++
6 Napisati program za ispis sume dva broja C++
7 Izračunati kvadrat učitanog broja. C++
8 Izračunati aritmetičku sredinu dva broja. C++
9 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. C++
10 Izračunati kvadrat učitanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. C++
11 Učitati 3 broja. Naći sumu prvog i trećeg te razliku trećeg i prvog. C++
12 Učitati 3 broja. Naći razliku trećeg i drugog te proizvod prvog i drugog. C++
13 Izračunati kvadratni korijen učitanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) C++
14 Izračunati sumu kvadrata dva učitana broja. C++
15 Izračunati sumu kvadrata tri učitana broja. C++
16 Izračunati sumu kubova dva učitana broja. C++
17 Izračunati sumu kubova tri učitana broja. C++
18 Učitati 2 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsolutnih vrijednosti. C++
19 Učitati 4 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsolutnih vrijednosti. C++
20 Izračunati korijen sume kvadrata dva učitana broja. C++
21 Izračunati korijen sume kvadrata tri učitana broja. C++
22 Izračunati korijen apsolutne vrijednosti sume kvadrata dva učitana broja. C++
23 Izračunati korijen apsolutne vrijednosti sume kvadrata tri učitana broja. C++
24 Izračunati površinu kvadrata. C++
25 Izračunati obim kvadrata. C++
26 Izračunati obim kocke. C++
27 Izračunati površinu kocke. C++
28 Izračunati zapreminu kocke. C++
30 Izračunati dijagonalu kvadrata. C++
31 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. C++
32 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. C++
33 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. C++
34 Poznata je površina pravougaonika i stranica a. Izračunati obim. C++
35 Poznata je površina pravougaonika i stranica a. Izračunati dijagonalu. C++
36 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. C++
37 Za učitani poluprečnik izračunati obim kruga. C++
38 Za učitani poluprečnik izračunati površinu kruga. C++
39 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. C++
40 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. C++
41 Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga. C++
42 Za poznati poluprečnik izračunati površinu i zapreminu lopte. C++
43 Napisati program za izračunavanje obima trougla: C++
44 Napisati program za izračunavanje površine trougla na dva načina:
koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
C++
45 Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. C++
46 Za poznate vrijednosti stranice i visine trougla izračunati odgovarajuću površinu (P=a*h/2). C++
47 Napisati program za izračunavanje stranice trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2) C++
48 Za poznate vrijednosti površine i stranice trougla izračunati odgovarajuću visinu (P=a*h/2) . C++
49 Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trougla, ako su poznate katete. C++
50 Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a). C++
51 Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). C++
52 Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c). C++
53 Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu. C++
54 Napisati program koji će za učitane vrijednosti x i y izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
a=x+y
b=x-y
C++
55 Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
C++
56 Izračunati vrijednosti prema izrazima:
a = x * y
b = x + y
c = b / x
C++
57 Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja. C++
58 Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim. C++
59 Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva. C++
60 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: (x-y)/3. C++
61 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x = 6+(a+b)/2. C++
62 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x = (a-b)/4 - (b+a)/3. C++
63 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a=(x+y)/3-(y-8)/2 . C++
64 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a = (x + y) / 2 - (y - 4) / 5 . C++
65 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x=abc/3 - de/2 . C++
66 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x=b2-4ac C++
67 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a=(x2+y2)2 C++
68 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a = c+e2-d C++
69 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a = 8 - xy/3 C++
70 Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature učitati znak i ispisati ga na ekranu. C++
71 Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran. C++
72 Napisati program za ispis unesenog znaka i njegovog ASCII broja C++
73 Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). C++
74 Napisati program za pretvaranje dolara u evre. C++
75 Napisati program za pretvaranje km/h u m/s. C++
76 Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene. C++
77 Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. C++
78 Napisati program za pretvaranje dužine puta u miljama u dužinu u kilometrima (1 milja = 1,825 km). C++
79 Napisati program za pretvaranje dužine puta u kilometrima u dužinu u miljama (1 milja = 1,825 km). C++
80 Napisati program za pretvaranje veličinu fajla izraženu u kilobajtima u veličinu u bajtima. C++
81 Napisati program za pretvaranje veličinu fajla izraženu u megabajtima ispisuje u kilobajtima. C++
82 Napisati program za računanje godina starosti. C++
83 Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. C++
84 Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km. C++
85 Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%. C++
86 U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. C++
87 Napisati program za izračunavanje godišnje kamate. C++
88 Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). C++
89 Izračunati vrijednost sinusne i kosinusne funkcije za učitani ugao u radijanima. C++
90 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
a) y = kx + b
b) y = ax2 + bx + c
c) y = tg x
d) y = log x .
C++
91 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
a) y = kx + b
C++
92 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
b) y = ax2 + bx + c
C++
93 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
c) y = tg x
C++
94 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
y = log x
C++
95 Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama. C++
96 Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi. C++
97 Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka. C++
100 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre. C++
101 Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja. C++
106 Učitati vrijednost ugla u radijanima i ispisati sinus datog ugla i kosinus datog ugla. C++
107 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad. C++
108 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara. C++
109 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre. C++
110 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvod cifara i količnik prve i druge cifre. C++
111 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre. C++
112 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre unazad. C++
113 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje sumu cifara. C++
114 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre. C++
115 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre unazad. C++
116 Napisati program koji učitava petocifreni broj i ispisuje cifre. C++
117 Napisati program koji učitava petocifreni broj i ispisuje cifre unazad. C++
118 Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
ROUND (11.7)
ROUND(2,7)
ROUND(-2,6)
ROUND(-2,1)
ROUND(2,2)
1- ROUND(-1,9)
C++
130 Učitati 3 cijela broja i izračunati aritmetičku sredinu koristeći samo varijable x, s i as. C++
131 Izračunati prosečnu ocjenu učeniku na osnovu učitanih ocjena iz: matematike, fizike i informatike. C++
132 Učitati 4 cijela broja i izračunati aritmetičku sredinu koristeći samo varijable x, s i as. C++
140 Napisati program koji izvodi zamjenu vrijednosti dva broja korišćenjem privemene ili treće varijable. C++

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index