Adresar, kao što mu i ime kaže, je program za pregledanje adresa i telefona koji se nalaze u bazi podataka.
     Dakle, izgled. Form1 - osobine:

Caption Adresar
ClientHeight 150
ClientWidth 275
Position poDefault
BorderIcons
  biMaximize

False

     Stavimo na form komponentu PageControl ( tabla Win32 ). Desnim klikom miša na nju dobijamo meni. Biramo 'New page'. Caption - 'Navigacija', Align - alClient. Na nju stavimo 3 labele:

Label1
Caption Prezime i ime:
Left 24
Top 8
Label2
Caption Adresa:
Left 24
Top 32
Label3
Caption Telefon:
Left 24
Top 56

     Pređimo na baze. Potrebno je kreirati bazu Adresar.db ( vidi Database Desktop ).
     Sad stavimo i komponente DataSource i Table ( Data Access tabla ). Za Table1 u TableName unesimo ime baze ( Adresar.db ), a u Active - True . Za DataSource1 u DataSet izaberimo Table1.
     Dodajmo i tri DBText komponente ( Data Controls tabla ):

DBText1
Left 104
Top 8
DataSource DataSource1
DataField Prezime i ime
AutoSize True
DBText2
Left 104
Top 32
DataSource DataSource1
DataField Adresa
AutoSize True
DBText3
Left 104
Top 56
DataSource DataSource1
DataField Telefon
AutoSize True

     Dodajmo i DBNavigator ( takođe Data Controls tabla ):

Left 24
Top 84
Width 224
Visible Buttons nbFirst, nbPrior, nbNext, nbLast
DataSource DataSource1

     Sad dodajmo još jednu stranicu u PageControl1 ( desni klik miša - New page ). Caption - 'Pretraga'. Stavimo Label:

Caption Unesite nekoliko prvih slova prezimena:
Left 8
Top 8

     Zatim, dodajmo Edit komponentu:

Text  
Left 48
Top 40

     Na ovu stranu dodajemo još samo Button komponentu:

Caption Trazi
Left 160
Top 80

     Sad napokon malo programiranja. Za Button1 u Events tabli Object Inspectora kreiramo proceduru OnClick i dopunimo je do sljedećeg izgleda:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  s, t, k: String;
  i: Integer;
  f, m: Boolean;
begin
  Table1.Last;
  s := DBText1.Field.Text;
  Table1.First;
  repeat
    f := False;
    m := False;
    t := DBText1.Field.Text;
    k := '';
    for i := 1 to Length(Edit1.Text) do
      k := k + t[i];
    k := LowerCase(k);
    if t = s then
      m := True;
    if k = LowerCase(Edit1.Text) then
      f := True;
    if not m or not f then
      Table1.Next;
  until f or m;
  if f then
    PageControl1.ActivePage := TabSheet1;
  if m then
    Edit1.Text := 'Nema podataka';
end;

     Kreirajmo sad za Edit1 u Events tabli Object Inspector-a proceduru OnKeyPress i dopunimo:

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if Key = Chr(13) then
    Button1Click(Sender);
end;

     Toliko o pretrazi. Sad dodajmo još jednu stranicu u PageControl1. Caption - 'Pomoc'. Sad treba da napravimo Help datoteku ( vidi Help Workshop ).
     U osobinama Form1, kao Help File stavimo 'Adresar.hlp'.
     U Events tabli Object Inspector-a pravimo proceduru OnChange:

procedure TForm1.PageControl1Change(Sender: TObject);
begin
  if PageControl1.ActivePage = TabSheet3 then
    begin
      Application.HelpCommand(15, 0);
      PageControl1.ActivePage := TabSheet1;
    end;
end;

    Postavimo PageControl1 Active Control na TabSheet1. To bi bilo to. A ovako to izgleda:


Download
Za korištenje ovog programa morate imati instaliran BDE Administrator.