Kao što i samo ime kaže, Database Desktop služi za manipulisanje bazama podataka. U njemu se mogu kreirati nove, ali i modifikovati stare baze.
     Database Desktop radi sa raznim vrstama baza, a najvažnija vrsta su tabele. Važno je reći i da se tabele mogu sačuvati u raznim ekstenzijama ( program je kompatibilan sa ostalim database programima ).

     Ovdje ćemo pokazati kako napraviti novu tabelu ( koristićemo je u primjer-programu Adresar ).

     Otvorimo DD, i izaberimo New - Table u File meniju. Tip baze, recimo, Paradox. Prvo polje nazivamo, recimo, 'Prezime i ime'. Desnim klikom na polje Type dobijamo mogućnost izbora vrste polja ( tekst, broj, datum... ) i biramo Alpha ( tekst ). Veličina, recimo, 50. Drugo polje nazovimo 'Adresa', takođe tekst, a treće 'Telefon', još jednom tekst ( zbog '-' ). Sačuvajmo bazu kao 'Adresar.db'.
     Sad otvaramo tu bazu na Open - Table. Klikom na dugme Edit Data omogućavamo unos podataka.