Prikaz grafika funkcije

Prikazivanje grafika funkcije objasniću na primjeru.
Prvo treba ukucati funkciju:

Da bi prikazali funkciju, potrebno je izbrati opciju Insert Graph (X-Y Plot) i obilježiti ose:

Dobijeni grafik se, dalje, može formatirati biranjem opcije Format Graph (X-Y Plot). Tada Mathcad prikazuje ovakav dijaloški prozor:

Prozor nudi sljedeće opcije:
Log Scale - uključivanjem ove opcije odgovarajuća osa biće logaritamska;
Grid Lines - kratke linije koje označavaju podioke na odgovarajućoj osi zamjenjuju se sa mrežom linija;
Numbered - podioci na odgovarajućoj osi su označeni sa kratkim linijama;
Autoscale - ova opcija je uvijek uključena, a njom Mathcad dijeli sam ose na jednake podioke; po želji se može isključiti;
Show Markers - ovu opciju treba uključiti ako su nam potrebne dodatne linije (horizontalne ili vertikalne). Da bi prikazali vertikalnu liniju, treba kliknuti na jedan od držača mjesta ispod x-ose i ukucati vrijednost u kojoj linija treba biti povučena. Na isti način se prikazuje y-osa. Tada treba izabrati Opciju Calculate iz Math-menija da bi Mathcad izmijenio ose.
Auto Grid - ovom opcijom Mathcad unosi sam onoliko podioka kolilo je potrebno za određeni graf. Korisnik može isključiti ovu opciju, ali mora da odredi sam broj podioka u
Number of Grids-u (izabrati između 2 do 99);
Axes Style
- Boxed, Crossed, None - Ako izaberemo opciju Boxed, ose grafika se sijeku, ali sam presjek nije prikazan, Crossed, ose se sijeku na sredini, None, ose uopšte nisu prikazane;
Equal Scales - uključivanjem ove opcije podioci na x i y osi su međusobno jednaki.
Funkcije često imaju asimptote koje se mogu prikazati na grafiku. U ovom slucaju funkcija nema horizontalnih i vertikalnih asimptota, ima jednu kosu asimptotu.Kosa asimptota je prikazana plavom bojom koju je Matked ponudio. Inače, asimptota će biti prikazana na grafiku samo ako se njena jednačina nalazi prije grafika na radnom listu.

Parametri koji određuju krivu grafika ili asimptote postavljaju se u Format Graph - X-Y Plot - Traces-u.

Legend Label - Ovde se nalazi spisak krivih koje su već prikazane na grafiku sa njihovim osobinama;
Symbol - kontroliše da li je ijedna tačka na krivoj označena sa simbolom;
Line - kontroliše da li je linija puna, u vidu tačkica, isprekidana ili crta-tačka-crta.;
Color - kontroliše da li je selektovana linija crvene, plave, zelene, tamno crvene, svijetlo plave, smeđe, crne ili bijele;
Type - kontoliše da li je selektovana linija prikazana kao kriva, simbol/tačka, histogram, trend;
Weight - kontroliše debljinu krive. Koristsiti 1 za debele linije, a 9 za tanke linije;
Hide Arguments - koristiti ako želite da sakrijete matematičke izraze koje ste ukucali na srednjem držaču mjesta svake ose;
Hide Legend
- koristiti ako želite da sakrijete legendu koja se pojavljuje ispod ose.

Primjeri     Analitička geometrija