abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

abc Matlab - примјери и објашњења
Душко Милинчић и група сарадника

 1.   Увод
 2.     Увод

 3.   I дио ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ РАДА У MATLAB-у
 4.     Аритметичке операције са скаларима
 5.     Приоритет извршавања
 6.     Коришћење MATLAB-a као калкулатора
 7.     Уграђене елементарне математичке функције
 8.     Формати приказа резултата
 9.     Дефинисање скаларних промјенљивих
 10.     Унапријед дефинисане промјенљиве
 11.     Брисање и чување података


 12.   II дио ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИКОНИ
 13.     Графичко представљање функција једне промјенљиве
 14.     Означавање графика и оса
 15.     Дводимензионални графикони - Задаци и вјежбе


 16.   III дио ЕКОНОМСКЕ ФУНКЦИЈЕ
 17.     Функција прихода
 18.     Функција трошкова
 19.     Функција добити


 20.   IV дио МАТРИЦЕ
 21.     Унос матрица и вектора
 22.     Матрице специјалних структура
 23.     Операције са матрицама
 24.       Сабирање и одузимање матрица
 25.       Множење матрица
 26.       Транспоновање матрица
 27.       Детерминанта матрице
 28.       Инверзна матрица
 29.       Степеновање матрица
 30.       Дијељење матрица
 31.     Вјежбе


 32. V дио СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ АЛГЕБАРСКИХ ЈЕДНАЧИНА
 33.     Системи линеарних алгебарских једначина
 34.     Системи линеарних алгебарских једначина - Примјери


 35. VI дио ИНТЕГРАЛИ И ПРИМЈЕНА ИНТЕГРАЛА
 36.     Неодређени интеграл
 37.     Одређени интеграл
 38.     Неки примјери примјене одређеног интеграла при израчунавању површина


 39. Додатак
 40.     abc MATLAB - електронски приручник