6. LINIJSKA STRUKTURA  READ(LN) i WRITE(LN)
6.4. Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN)

6.4.1. Upis sa tastature

Prethodni zadaci su koristili samo podatke-vrijednosti koji su definisani u programu. Slijedeći zadaci sadrže učitavanje sa tastature naredbama READ i READLN.

6.4.2. Pridruživanje

Za sva izračunavanja mora se koristiti pridruživanje. Simbol pridruživanja PASCAL programa je znak :=.

Promjenljiva, funkcija i izraz moraju pripadati istom tipu. Dozvoljen je izuzetak kad je izraz cjelobrojnog tipa, promjenljiva ili funkcija realnog tipa. Razultat se preračunava iz cjelobrojnog u realan tip.

Tabela 6.8. Pridruživanje

Izraz

Opis

n := 3

n prima vrijednosti 3, 3 se pridružuje promjenljivoj n

i := 2

i prima vrijednost 2

i := i +1

stara vrijednosti promjenljive i se uvećava za 1 i to je nova vrijednost promenljive i (ako je prethodna vrijednost i =2 nova vrijednost je 3)

s := s +i

stara vrijednosti promjenljive s se uvećava za vrijednosti promjenljive i to je nova vrijednost promenljive s

q:= TRUE

logička promjenljiva q prima vrijednost istina TRUE

Prioriteti redoslijeda izvođenja operacija u izrazu:

  1. NOT
  2. *, /, DIV, MOD, AND
  3. +, -, OR
  4. relacijski operatori   =, <, >, <=, >=,<>

Primjeri:

3-2*4 = -5
2 + 7 DIV 3 = 4

Ulaz i izlaz READ(LN) i WRITE(LN) - riješeni primjeri i zadaci      Linijska struktura     Index

Index