Home

Calculator

 

Pokretanje ovog programa vrši se:

  1. Otvorimo Start meni
  2. Programs
  3. U polju Accessories kliknuti na Calculator
  4. Program postavlja na ekranu sledeći prozor
    sa uobičajenim funkcijama:

- meni koji sadrzi dvije opcije:

Copy - kopira izabrani tekst na Clipboard.
Takođe je moguće aktivirati komandu sa tastature
pomoću Ctrl+C.
Paste - kopira tekst sa Clipboard-a.
Takođe je moguće aktivirati komandu sa tastature
pomoću Ctrl+V.

- meni koji sadrzi dvije opcije:

Standard - prikazuje prozor Calculator-a sa 
osnovnim funkcijama.
Scientific - prikazuje prozor Calculator-a sa
naprednim funkcijama.

Top    Word Pad