PARAGRAF /PARAGRAPH/

PRELOM STRANICA I REDOVA /LINE & PAGE BREAK/

Ova opcija nudi nekoliko mogućnosti:
- Paginacija ima sledeće opcije:
- widow/orphin control: onemogućava da se prva odnosno poslednja rečenica ili paragraf samostalno nalaze na prvoj odnosno poslednjoj stranici. Kad je u pitanju prva rečenica, ona se naziva WIDOW ili udovica, a kad je u pitanju poslednja rečenica ona se naziva ORPHIN odnosno siroče.
- Keep lines together: opcija koja sprečava prelom strane usred paragrafa.
- Keep with next: opcija koja omogućava prelom stranice između dva označena paragrafa koje želimo imati međusobno povezane u celinu.
- Page break before: opcija koja omogućava ručni prelom stranice prije označenog paragrafa.
Dodatne opcije su:
- Suppress line numbers: onemogućava pojavljivanje brojnih oznaka paragrafa u onim slučajevima koje smo označili i gde ne želimo imati brojčane oznake paragrafa. Ova opcija se ne može koristiti u dokumentima ili tzv. sekcijama u kojima nema brojnih oznaka paragrafa.
- Don't hyphenate: opcija koja omogućava isključenje označenog paragrafa iz tzv. automatskog spajanja/odvajanja složenica crticom, npr. Afro-Amerikanac.
- Ponovo imamo opciju PREVIEW koja omogućava probno viđenje označenog teksta.
- TAB opcija omogućava centriranje teksta, manuelno i ručno.
Opcija PARAGRAPHS se može aktivirati dvostrukim klikom na sekundarnu tipku miša čime nam se otvara tzv. padajući meni.

<<