Galilei      Boltzmann      De Broglie      Einstein      Newton      Pauli      Radeford      Bohr      Galerija       Kviz

Galileo Galilei
Ludwig Boltzmann
Louis de Broglie
Albert Einstein

Isac Newton

Wolfgang Pauli
Ernest Raderford
Niels Bohr
Galerija
Kviz
 

 

          Galileo Galilei

               

 

Galileo Galilei (1564 -1642) rođen je u Pizi. Bio italijanski astronom, fizičar, matematičar i filozof, čija su istraživanja postavila temelje modernoj mehanici i fizici.
Bio je filozof i matematičar kod velikog toskanskog vojvode od 1610. pa do kraja svog života.
 

Godine 1616, teološki savetnici inkvizicije osudili su ga zbog toga što je zastupao novu astronomiju,zalagao se za Kopernikov heliocentrični sistem, i tada mu je zabranjeno da zastupa, predaje i  brani osuđeno učenje. Dvadeset drugog juna 1633. godine Galilej je pročitao svoje poricanje i, na zadovoljstvo suda, bio osuđen na utamničenje. Dopušteno mu je da se vrati u svoju vilu u Firenci i tamo ostane pod uslovom da živi u   strogoj izolaciji, što je on i učinio i poslednjih osam godina svog života proveo u stalnom naučnom radu i eksperimentisanju.
 

 Glavni spisi:

    * Istraživač, 1623;

    * Dijalog o dva glavna svetska sistema, 1632;

    * Dijalozi o dve nove nauke, 1636.

 

    * (1) Od Galilejevih naučnih otkrića valjalo bi spomenuti sledeća: izohronizam klatna, 1581;

 hidrostatičku vagu, 1586; principe dinamike, 1581-91; proporcionalni kompas i termometar,

1597. konstruisao je prvi astronomski durbin-teleskop, i njime je video planine na Mjesecu, Mliječni put kao ogromni skup zvijezda, Jupiterove satelite, Venerine mijene i Sunčeve pjege. Ova otkrića su se desila između 1609. i 1613. godine,   pri čemu su Jupiterovi sateliti ostavili najjači utisak na javnost, i doživljeni su kao dramatični dokaz nove astronomije. Godine 1637, samo nekoliko mjeseci pre nego što je oslijepio, Galilej je opisao dnevnu libraciju Mjeseca. Kada je oslijepio, razvio je teoriju o upotrebi klatna u satu.

 

    * (2) Međuzavisnost kretanja i sile, i nepromenjienjivost uzročno-posledičnih odnosa koja iz toga sledi, uvela je potpuno novu mentalnu perspektivu gledanja na svijet — perspektivu nove filozofije koja je počela da se razvija. Da su sva tijela teška, da je težina kontinuirana sila privlačenja prema centru Zemlje, da bi u vakuumu sva tijela padala jednakom brzinom, da inercija povlači istrajavanje i u kretanju i u mirovanju, da zvijezde i planete nisu manje propadljive od Zemlje, te da treba koristiti pojmove koji su odlučivi - to je bio put ka budućnosti. Metodološki gledano, Galilej je povezao empirijska i formalna razmatranja, i matematiku učinio primenljivom na probleme sa kojima se susretao. Kombinacija eksperimenta i proračuna davala je rezultate koji su mogli da potvrđuju ili obaraju teorije.

 

    * (3) U opštoj filozofiji, Galilej je smatrao da je atomizam u skladu sa spomenutim procedurama. Naglašavajući kvantitativne aspekte prirode, Galilej je povukao razliku između primarnih i sekundarnih svojstava koju mi danas pripisujemo Loku. Objektivnost mjerljivog i subjektivnost nemjerljivog, koje je Galilej moćno oživio, ostali su standardni i praktično neoborivi pojmovi.