ANATOMIJA (GRA\A) SRCA

UNUTRA[NJI IZGLED


Srce je, kao {to smo ve} rekli, {upalj popre~no-prugasti mi{i}, sastavljen iz ~etiri {upljine: dvije pretkomore, lijeve i desne i dvije komore, lijeve i desne.

Desne i lijeve strane {upljine odvojene su me|ukomornim i me|upretkomornim pregradama.

Na desnoj strani pretkomorne pregrade nalazi se ovalna jamica, ostatak BOTALOVOG OTVORA (Foramen ovale Botalu), koji kod fetusa omogu}ava krvi da obi|e mali krvotok (PLU]NI KRVOTOK), po{to kod fetusa plu}a jo{ ne funkcioni{u.

Na bazi komora, nalaze se po dva kru`na otvora:

1) PRETKOMORNO KOMORNA U[]A, pomo}u kojih pretkomore saobra}aju s komorama. Na ovim u{}ima se nalazi VALVULARNI APARAT (zalisci), koji spre~avaju vra}anje krvi iz komora u pretkomore.

Na desnom pretkomorno-komornom u{}u je TROLISNA (TRIKUSPIDNA) VALVULA, a na lijevoj je DVOLISNA (MITRALNA) VALVULA.

 

Slika 589 

Srce sprijeda

Desna komora-Ventriculis dexter,

desna pretkomora- Atrium dexter

i trikusidni zalistak izme|u njih

Slika 591.

Srce slijeva

Lijeva pretkomora- Atrium sinister                               

Lijeva komora- Ventriculus sinister

Dvolisni zalistak- Valvula mitralis

 

2) ARTERIJSKA U[]A, pomo}u kojih LIJEVA KOMORA saobra}a sa AORTOM, a DESNA KOMORA sa PLU]NOM ARTERIJOM.

Slika 590.

Valva trunci pulmonalis

(izme|u desne komore i plu}ne arterije)

Slika 592.

Valva aorte

(izme|u lijeve komore i aorte)

   

Na ovim u{}ima se nalaze po tri POLUMJESE^ASTA (seminularna) zaliska, koji formiraju prepreke oblika lastinog gnijezda i spre~avaju povratak istisnute krvi u sr~ane komore.

Zid komora je hrapav zbog mi{i}nih ispunjenja na kojima se pripajaju vezivne trake (chordac tendindac), povezane sa mitralnim i trikuspidalnim zaliscima koje odra`avaju u potrebnom polo`aju.

Na gornjoj strani desne pretkomore nalazi se u{}e gornje {uplje vene (ostium v. cavae superioris), a na donjoj u{}e donje {uplje vene (ostium v. cavae inferioris) i vjena~nog (koronarnog) sinusa (sl. 589).

Na zadnjem zidu lijeve pretkomore nalaze se ~etiri u{}a plu}nih vena (vv. pulm -onales sinistrac et vv. pulmonales dextrac) (sl.600).

Slika 589. Slika 600.
Povratak         Slede}a strana