HISTOLOGIJA (GRA\A SR^ANOG ZIDA)


Sr~ani zid se sastoji iz tri sloja:

a) debelog mi{i}nog sloja (MIOKARDA)

b) unutra{njeg sloja (ENDOKARDA)

c) i jedne opne koja obavija sr~ani zid (PERIKARDA)

 

a) MIOKARD (Sr~ani mi{i})   

Slika 596. Miokard

^ini najve}u masu srca. On se sastoji  od popre~noprugastih mi{i}a, koji se po gra|i i po funkcionisanju razlikuju od popre~noprugastih skeletnih mi{i}a.

Njihova vlakna su kra}a, ali su me|usobno povezana nastavcima i grade mre`astu tvorevinu. Mi{i}na vlakna pretkomora su gotovo potpuno odvojena od komora.

Razlikuju se dva sloja vlakana pretkomora:

Jedan sloj poseban za svaku pretkomoru, a drugi zajedni~ki za obe pretkomore.

U zidovima komora tako|e se razlikuje jedan sloj mi{i}nih vlakana koji okru`uju svaku od komora posebno i dva zajedni~ka sloja za obe komore.

Najdeblji je zid lijeve komore, jer ona, istiskuju}i krv u organizam obavlja najve}i rad.

Slika 588. Presjek zida lijeve i desne komore i pretkomora

 

b) ENDOKARD

Je unutra{nji tanak sloj koji obla`e sr~ane komore i pretkomore prelaze}i i na zaliske. On je oja~an vezivnim tkivom, naro~ito u zaliscima (sl.596).

Slika 596.

 

c) PERIKARD (Sr~ana maramica)

^ini ga dvostruka opna, ~iji unutra{nji dio prijanja za miokard, a spolja{nji je u vezi sa dijafragmom i grudnim organima (sl.603). Izme|u ovih opni nalazi se mala koli~ina te~nosti koja smanjuje trenje i olak{ava sr~ane pokrete.

 

Slika 603. Polo`aj srca i perikarda spreda

Slika 606. Perikard sprijeda

Povratak   Slede}a strana