abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik Java - abc tutorijal
Grupa autora i saradnici
Stručni saradnici: Duško Milinčić i Željko Grbić

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     Linijska struktura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     Razgranata strukutra - IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika - 6x
 4.     FOR - petlja - Algoritmi - Programski jezici BASIC, Pascal, C++, Java, C - 6x
 5.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 6.     WHILE - petlja - Algoritmi - Programski jezici BASIC, Pascal, C++, Java, C - 6x
 7.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Algoritmi - Programski jezici BASIC, Pascal, C++, Java, C - 6x
 8.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 9.   TEORIJSKA PRIPREMA
 10.     Uvod u Javu
 11.     Istorijat Jave
 12.     Karakteristike Jave
 13.     Poređenje C++ i Jave
 14.     Jednostavan program u Javi
 15.     Unutrašnji detalji Hello Java programa
 16.     Kako postaviti stazu (path) u Javi
 17.     Razlike između JDK, JRE i JVM
 18.     Unutrašnji detalji JVM
 19.     Varijabla i tip podataka u Javi
 20.     Unicode sistem
 21.     O Javi /ABOUT JAVA/
 22.     Tipovi podataka /TYPES OF DATA /
 23.     Komentari /COMMENTS/
 24.       Neobjektni tipovi podataka
 25.       Objekti tipa string
 26.     Leksički tokeni
 27.       identifikatori
 28.       Spisak ključnih riječi
 29.       Separatori
 30.       Operatori.
 31.       Definisanje varijabli.
 32.     Tipovi podataka i varijable /TYPES OF DATA & VARIABLES/
 33.     Tipovi podataka /TYPES OF DATA/ .pptx
 34.     Ugrađene funkcije /FUNCTIONS/
 35.     Slučajan broj /RANDOM/ - funkcija Math.random()


 36.     Osmosmjerka 60_1 /WORD SEARCH/

 37. ECLIPSE
 38.    DOWNLOAD Eclipse sa Interneta /DOWNLOAD ECLIPSE/
 39.    Ekstraktovanje Eclipse
 40.    Kreiranje projekta /CREATE PROJECT/
 41.    Kreiranje paketa /CREATE PACKAGE/
 42.    Kreiranje klase /CREATE CLASS/
 43.    Pokretanje programa /LAUNCH PROGRAM/
 44.    Prikaz konzole /SHOW CONSOLE/
 45.    Formatiranje teksta - nazumljenost /FORMAT/
 46.    Veličina fonta u Eclipsi /FONT SIZE/

 47.              Provjera znanja 1. dio (Quiz - priprema - test)
 48.              Provjera znanja 1. dio - quiz
 49.              Provjera znanja 1. dio - test sa slikama
 50.              Provjera znanja 1. dio - test bez slika
 51.              Provjera znanja - Test 1. dio
 52.   LINIJSKA STRUKTURA
 53.     Naredbe ispisa i pridruživanja varijabli
 54.     Složeni binarni operatori +=, -=, *= i /=
 55.     Unarni operatori ispired i iza promjeljive ++i, i++,--i, i--
 56.     Linijska struktura - Konstantna vrijednost - primjeri i zadaci
 57.     Linijska struktura - Konstantna vrijednost - Frejm /FRAMES/
 58.     Linijska struktura - Algoritam, Pascal program i Java program
 59.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima Java i BASIC
 60.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima Java i Pascal
 61.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima Java i C
 62.     Linijska struktura - Rješenja u programskim jezicima Java i C++
 63.     Izdvajanje cifara
 64.     Linijska struktura - Riješeni zadaci
 65.     Linijska struktura - Ulaz, obrada i izlaz - Frejm /FRAMES/
 66.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Javi

 67.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 68.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64
 69.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Površine 64
 70.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Dijagonale i visine 64
 71.    MEMORY - Quiz - test
 72.      abc Algoritmi - MEMORY - quiz bez uzorka 1. dio
 73.      abc Algoritmi - MEMORY - Pripremni test 1. dio
 74.      abc Algoritmi - MEMORY - Test 1. dio


 75.              Provjera znanja 2. dio (Quiz - priprema - test)
 76.              Provjera znanja 2. dio - quiz
 77.              Provjera znanja 2. dio - test sa slikama
 78.              Provjera znanja 2. dio - test bez slika
 79.              Provjera znanja 2. dio - test bez slika 1. i 2. dio
 80.              Provjera znanja - Test 2. dio
 81.              Provjera znanja - Test 1. i 2. dio


 82.   RAZGRANATA STRUKTURA

 83.     IF THEN/IF THEN ELSE naredba
 84.     Naredba if - else u Javi
 85.     IF naredba - Teorijska priprema
 86.     IF ELSE naredba - Teorijska priprema
 87.     IF ELSE naredba - Algoritmi i Java programi
 88.     IF ELSE naredba - Rješenja u programskim jezicima Java i BASIC
 89.     IF ELSE naredba - Rješenja u programskim jezicima Java i Pascal
 90.     IF ELSE naredba - Rješenja u programskim jezicima Java i C++
 91.     IF ELSE naredba - Riješeni zadaci
 92.     IF ELSE naredba - Java programi - Frejm /FRAMES/
 93.     IF ELSE naredba - Kombinovani zadaci 1 - Frejm /FRAMES/
 94.     IF THEN/IF THEN ELSE - Zadaci bez rješenja u Javi

 95.     SWITCH/CASE naredba
 96.     Naredba switch u Javi
 97.     SWITCH/CASE naredba - Teorijska priprema
 98.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima Java i Pascal
 99.     SWITCH/CASE naredba - Rješenja u programskim jezicima Java i C++
 100.     Razgranata struktura - CASE naredba - Programski jezici Java i C programi
 101.     Switch naredba - Riješeni zadaci
 102.     Switch naredba - Zadaci bez rješenja u Javi

 103.     Osmosmjerka 73_1 /WORD SEARCH/

 104.   CIKLIČNA STRUKTURA

 105.     FOR petlja
 106.     Java For petlja
 107.     Java Break naredba
 108.     Java Continue naredba
 109.     FOR petlja - Teorijska priprema
 110.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i Java programi
 111.     FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 112.     FOR petlja - Algoritmi i Java programi
 113.     FOR petlja - C++ i Java programi
 114.     FOR petlja - C i Java programi
 115.     FOR petlja - Pascal program i Java programi
 116.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 117.     FOR petlja - Riješeni zadaci
 118.     FOR petlja - Java programi - Frejm /FRAMES/
 119.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 120.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Javi
 121.     FOR petlja /FOR LOOP/ 6x - rješenja u 6 različitih okruženja

 122.     FOR petlja u petlji - Java programi - Frejm /FRAMES/
 123.     FOR petlja u petlji - Zadaci bez rješenja u Javi

 124.     WHILE petlja
 125.     Java While petlja
 126.     WHILE petlja - Teorijska priprema
 127.     WHILE petlja - Algoritam, BASIC i Java program
 128.     WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java programi
 129.     WHILE petlja - C++ i Java programi
 130.     WHILE petlja - Pascal i Java programi
 131.     WHILE petlja - izbor zadataka
 132.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 133.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 134.     WHILE petlja - Riješeni zadaci
 135.     WHILE petlja - Java programi - Frejm /FRAMES/
 136.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 137.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Javi

 138.     DO WHILE - REPEAT petlja
 139.     Java do-while petlja
 140.     DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 141.     DO WHILE petlja - Algoritam i Java program
 142.     DO WHILE petlja - BASIC i Java program
 143.     DO WHILE petlja - Pascal i Java program
 144.     DO WHILE petlja - C++ i Java programi
 145.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 146.     DO WHILE petlja - Riješeni zadaci
 147.     DO WHILE petlja - Java programi - Frejm /FRAMES/
 148.     Zadaci bez rješenja za DO WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 149.     DO WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Javi

 150.     Ciklična struktura - kombinovani zadaci
 151.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Frejm /FRAMES/
 152.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Zadaci bez rješenja u Javi

 153.     Osmosmjerka 81_1 /WORD SEARCH/

 154.   Dvocifreni, trocifreni i četverocifreni brojevi
 155.     Izdvajanje cifara - Korištenjem petlji
 156.     Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima - Java programi - Frejm /FRAMES/
 157.     Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima - Zadaci bez rješenja u Javi

 158.   NIZ /ARRAY/ - teorijska priprema
 159.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 160.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - C++ i Java program
 161.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Java programi
 162.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Java programi - Frejm /FRAMES/
 163.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u Java

 164.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 165.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum
 166.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Java programi - Frejm /FRAMES/
 167.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Java

 168.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - Java programi - Frejm /FRAMES/
 169.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - Zadaci bez rješenja u Java

 170.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 171.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Java programi - Frejm /FRAMES/
 172.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u Java


 173.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 174.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 175.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - C++ program i Java program
 176.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Riješeni zadaci
 177.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Frejm /FRAMES/
 178.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Java


 179.   String
 180.     String - Frejm /FRAMES/
 181.     String - Zadaci bez rješenja u Javi


 182.   Riješeni zadaci
 183.     Riješeni zadaci - Java i C++
 184.     Riješeni zadaci
 185.     Kombinovani zadaci 1 - Frejm /FRAMES/
 186.     Zadaci bez rješenja u Javi
 187.     Riješeni zadaci 2
 188.     Kombinovani zadaci 2 - Frejm /FRAMES/
 189.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Javi


 190.   Metod /METHODS/
 191.     Metod - zadaci


 192.   Objektno orijentisano programiranje
 193.     Osnovni koncepti i prednosti OOP u Javi
 194.     Modifikatori vidljivosti /VISIBILITY MODIFIERS/
 195.     Konvencije o imenovanjima u Javi
 196.     Objekt i klasa u Javi /OBJECT & CLASS/
 197.     Generisanja GET i SET metoda
 198.     Objekt i klasa u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 199.              Provjera znanja 314. dio - quiz
 200.              Provjera znanja 314. dio - test sa slikama
 201.              Provjera znanja 314. dio - test bez slika
 202.     Preopterećenje /OVERLOADING/ metoda u Javi
 203.     Preopterećenje /OVERLOADING/ metoda u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 204.     Konstruktor u Javi
 205.     Konstruktor u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 206.     Ključna riječ static
 207.     Ključna riječ static - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 208.     Ključna riječ this
 209.     Ključna riječ this - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 210.     Nasljeđivanje (IS-A) u Javi /EXTENDS/
 211.     Nasljeđivanje (IS-A) u Javi /EXTENDS/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 212.     Agregacija /AGREGATION/ u Javi
 213.     Agregacija /AGREGATION/ u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 214.     Preklapanje /OVERRIDING/ metoda u Javi
 215.     Preklapanje /OVERRIDING/ metoda - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 216.     Kovarijantni return tip (tip vraćanja)
 217.     Ključna riječ super
 218.     Ključna riječ super - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 219.     Blok inicijalizator instance
 220.     Blok inicijalizator instance - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 221.     Ključna riječ final
 222.     Ključna riječ final - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 223.     Polimorfizam /POLYMORPHISM/
 224.     Polimorfizam /POLYMORPHISM/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 225.     Statičko i dinamičko povezivanje
 226.     Operator instanceof /INSTANCEOF OPERATOR/
 227.     Apstraktna klasa u Javi
 228.     Apstraktna klasa u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 229.     Interfejs u Javi
 230.     Razlika između apstraktne klase i interfejsa
 231.     Java package (paket)
 232.     Modifikatori pristupa u Javi
 233.     Enkapsulacija u Javi
 234.     Klasa Object u Javi
 235.     Kloniranje objekta u Javi
 236.     Java niz /ARRAY/
 237.     Java niz /ARRAY/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 238.     Rekurzija u Javi
 239.     Poziv po vrijednosti u javi (Call by Value)
 240.     Ključna riječ strictfp
 241.     Kreiranje API dokumenta
 242.     Argumenti komandne linije u javi
 243.     Razlika između objekta i klase
 244.     Razlika između preopterećenja metoda i preklapanja metoda u javi
 245.     Metod toString() u javi
 246.     Klasa Java Scanner
 247. Dodaci /APPENDIX/
 248.     Stek /STACK/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/

 249.     Objektno orijentisano programiranje - Primjeri
 250.     Objektno orijentisano programiranje - Primjeri 2
 251.     Riješeni zadaci - Strukturni i objektno-orijentisani Java programi


 252. WORKSPACE
 253.    WORKSPACE .rar

 254. Dodaci /APPENDIX/
 255.    Izbor2 /CAMP2/

 256. Dodaci /APPENDIX/ - Otklanjanje grešaka /DEBBUGING/
 257.    Tačke prekida /BREAK POINTS/
 258.    Startanje dibagera /START DEBBUGING/
 259.    Prolazak kroz program /F6/
 260.    Prolazak kroz petlju /F6/

 261. Prilozi saradnika /ATTACHMENTS/
 262.    Dijelovi memorije /MEMORY PARTS/
 263.    Developer’s Toolbox; Srđan Popić
 264.    Git


 265. QUIZ - PRIPREMA - TEST
 266.    Quiz - priprema - test