abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Programski jezik Java - abc tutorijal
Grupa autora i saradnici
Stručni saradnici: Duško Milinčić i Željko Grbić

 1.   NOVO NA NAŠEM SAJTU
 2.     Linijska struktura - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 3.     Razgranata strukutra - IF THEN ELSE - Rješenje zadataka u više programskih jezika - 6x
 4.     FOR - petlja - Algoritmi - Programski jezici BASIC, Pascal, C++, Java, C - 6x
 5.     FOR - petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika
 6.     WHILE - petlja - Algoritmi - Programski jezici BASIC, Pascal, C++, Java, C - 6x
 7.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Algoritmi - Programski jezici BASIC, Pascal, C++, Java, C - 6x
 8.     REPEAT - DO-WHILE petlja - Rješenje zadataka u više programskih jezika

 9.   TEORIJSKA PRIPREMA
 10.     Uvod u Javu
 11.     Istorijat Jave
 12.     Karakteristike Jave
 13.     Poređenje C++ i Jave
 14.     Jednostavan program u Javi
 15.     Unutrašnji detalji Hello Java programa
 16.     Kako postaviti stazu (path) u Javi
 17.     Razlike između JDK, JRE i JVM
 18.     Unutrašnji detalji JVM
 19.     Varijabla i tip podataka u Javi
 20.     Unicode sistem
 21.     O Javi /ABOUT JAVA/
 22.     Tipovi podataka /TYPES OF DATA /
 23.     Komentari /COMMENTS/
 24.       Neobjektni tipovi podataka
 25.       Objekti tipa string
 26.     Leksički tokeni
 27.       identifikatori
 28.       Spisak ključnih riječi
 29.       Separatori
 30.       Operatori.
 31.       Definisanje varijabli.
 32.     Tipovi podataka i varijable /TYPES OF DATA & VARIABLES/
 33.     Tipovi podataka /TYPES OF DATA/ .pptx
 34.     Ugrađene funkcije /FUNCTIONS/
 35.     Slučajan broj /RANDOM/ - funkcija Math.random()


 36.     Osmosmjerka 60_1 /WORD SEARCH/

 37. ECLIPSE
 38.    DOWNLOAD Eclipse sa Interneta /DOWNLOAD ECLIPSE/
 39.    Ekstraktovanje Eclipse
 40.    Kreiranje projekta /CREATE PROJECT/
 41.    Kreiranje paketa /CREATE PACKAGE/
 42.    Kreiranje klase /CREATE CLASS/
 43.    Pokretanje programa /LAUNCH PROGRAM/
 44.    Prikaz konzole /SHOW CONSOLE/
 45.    Formatiranje teksta - nazumljenost /FORMAT/
 46.    Veličina fonta u Eclipsi /FONT SIZE/

 47.              Provjera znanja 1. dio (Quiz - priprema - test)
 48.              Provjera znanja 1. dio - quiz
 49.              Provjera znanja 1. dio - test sa slikama
 50.              Provjera znanja 1. dio - test bez slika
 51.              Provjera znanja - Test 1. dio
 52.   LINIJSKA STRUKTURA
 53.     Naredbe ispisa i pridruživanja varijabli
 54.     Složeni binarni operatori +=, -=, *= i /=
 55.     Unarni operatori ispired i iza promjeljive ++i, i++,--i, i--
 56.     Linijska struktura - Konstantna vrijednost - primjeri i zadaci
 57.     Linijska struktura - Konstantna vrijednost - Frejm /FRAMES/
 58.     Linijska struktura - Algoritam, Pascal program i Java program
 59.     Linijska struktura - Programski jezici Java i BASIC
 60.     Linijska struktura - Programski jezici Java i Pascal
 61.     Linijska struktura - Programski jezici Java i C
 62.     Linijska struktura - Programski jezici Java i C++
 63.     Izdvajanje cifara
 64.     Linijska struktura - Riješeni zadaci
 65.     Linijska struktura - Ulaz, obrada i izlaz - Frejm /FRAMES/
 66.     Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u Javi

 67.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 68.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Obimi 64
 69.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Površine 64
 70.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Linijska strukutra - Dijagonale i visine 64
 71.    MEMORY - Quiz - test
 72.      abc Algoritmi - MEMORY - quiz bez uzorka 1. dio
 73.      abc Algoritmi - MEMORY - Pripremni test 1. dio
 74.      abc Algoritmi - MEMORY - Test 1. dio


 75.              Provjera znanja 2. dio (Quiz - priprema - test)
 76.              Provjera znanja 2. dio - quiz
 77.              Provjera znanja 2. dio - test sa slikama
 78.              Provjera znanja 2. dio - test bez slika
 79.              Provjera znanja 2. dio - test bez slika 1. i 2. dio
 80.              Provjera znanja - Test 2. dio
 81.              Provjera znanja - Test 1. i 2. dio


 82.   RAZGRANATA STRUKTURA

 83.     IF THEN/IF THEN ELSE naredba
 84.     Naredba if - else u Javi
 85.     IF naredba - Teorijska priprema
 86.     Razgranata struktura - Teorijska priprema
 87.     Razgranata struktura - Algoritmi i Java programi
 88.     Razgranata struktura - Programski jezici Java i BASIC
 89.     Razgranata struktura - Programski jezici Java i Pascal
 90.     Razgranata struktura - Programski jezici Java i C
 91.     Razgranata struktura - Programski jezici Java i C++
 92.     Razgranata struktura - Programski jezici Java i Python
 93.     Razgranata struktura - Riješeni zadaci
 94.     Razgranata struktura - Java programi - Frejm /FRAMES/
 95.     Razgranata struktura - Kombinovani zadaci 1 - Frejm /FRAMES/
 96.     Razgranata struktura - Zadaci bez rješenja u Javi

 97.     SWITCH/CASE naredba
 98.     Naredba switch u Javi
 99.     SWITCH/CASE naredba - Teorijska priprema
 100.     SWITCH/CASE naredba - Programski jezici Java i Pascal
 101.     SWITCH/CASE naredba - Programski jezici Java i C++
 102.     SWITCH/CASE naredba - Programski jezici Java i C programi
 103.     Switch naredba - Riješeni zadaci
 104.     Switch naredba - Zadaci bez rješenja u Javi

 105.     Osmosmjerka 73_1 /WORD SEARCH/

 106.   CIKLIČNA STRUKTURA

 107.     FOR petlja
 108.     Java For petlja
 109.     Java Break naredba
 110.     Java Continue naredba
 111.     FOR petlja - Teorijska priprema
 112.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i Java programi
 113.     FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 114.     FOR petlja - Algoritmi i Java programi
 115.     FOR petlja - Programski jezici Java i BASIC
 116.     FOR petlja - Programski jezici Java i Pascal
 117.     FOR petlja - Programski jezici Java i Python
 118.     FOR petlja - Programski jezici Java i C
 119.     FOR petlja - Programski jezici Java i C++
 120.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 121.     FOR petlja - Riješeni zadaci
 122.     FOR petlja - Java programi - Frejm /FRAMES/
 123.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 124.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Javi (sa Turbo Pascalom)

 125.     FOR petlja /FOR LOOP/ 7x - rješenja u 7 različitih okruženja

 126.     Petlja u petlji
 127.     Petlja u petlji - Programski jezici Java i C programi
 128.     FOR petlja u petlji - Java programi - Frejm /FRAMES/
 129.     FOR petlja u petlji - Zadaci bez rješenja u Javi

 130.     WHILE petlja
 131.     Java While petlja
 132.     WHILE petlja - Teorijska priprema
 133.     WHILE petlja - Algoritam, BASIC i Java program
 134.     WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java programi
 135.     WHILE petlja - C++ i Java programi
 136.     WHILE petlja - Pascal i Java programi
 137.     WHILE petlja - izbor zadataka
 138.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 139.     WHILE petlja - primjeri i zadaci
 140.     WHILE petlja - Riješeni zadaci
 141.     WHILE petlja - Java programi - Frejm /FRAMES/
 142.     Zadaci bez rješenja za WHILE petlju - riješeni sa FOR ili DO WHILE petljom
 143.     WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Javi (sa Turbo Pascalom)

 144.     DO WHILE - REPEAT petlja
 145.     Java do-while petlja
 146.     DO WHILE petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 147.     DO WHILE petlja - Algoritam i Java program
 148.     DO WHILE petlja - BASIC i Java program
 149.     DO WHILE petlja - Pascal i Java program
 150.     DO WHILE petlja - C++ i Java programi
 151.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 152.     DO WHILE petlja - Riješeni zadaci
 153.     DO WHILE petlja - Java programi - Frejm /FRAMES/
 154.     Zadaci bez rješenja za DO WHILE petlju - riješeni sa FOR ili WHILE petljom
 155.     DO WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u Javi (sa Turbo Pascalom)

 156.     Ciklična struktura - kombinovani zadaci
 157.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Frejm /FRAMES/
 158.     Ciklična strukura - kombinovani zadaci - Zadaci bez rješenja u Javi

 159.     Osmosmjerka 81_1 /WORD SEARCH/

 160.   Dvocifreni, trocifreni i četverocifreni brojevi
 161.     Izdvajanje cifara - Korištenjem petlji
 162.     Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima - Java programi - Frejm /FRAMES/
 163.     Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima - Zadaci bez rješenja u Javi

 164.   NIZ /ARRAY/ - teorijska priprema
 165.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 166.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - C i Java program
 167.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - C++ i Java program
 168.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Java programi
 169.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Java programi - Frejm /FRAMES/
 170.     Niz /ARRAY/ - Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - Zadaci bez rješenja u Java

 171.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 172.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum
 173.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Java programi - Frejm /FRAMES/
 174.     Niz /ARRAY/ - Maksimum, minimum - Zadaci bez rješenja u Java

 175.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - Java programi - Frejm /FRAMES/
 176.     Niz /ARRAY/ - sortiranje - Zadaci bez rješenja u Java

 177.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 178.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Java programi - Frejm /FRAMES/
 179.     Niz /ARRAY/ - Formiranje niza - Zadaci bez rješenja u Java


 180.   DVODIMENZIONALNI NIZ - MATRICA I VIŠEDIMENZIONALNI NIZ /ARRAY/
 181.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Rješenja u programskim jezicima Pascal i Java
 182.     Dvodimenzionalni niz ili matrica /MATRIX/ - C++ program i Java program
 183.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Riješeni zadaci
 184.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Frejm /FRAMES/
 185.     Dvodimenzionalni niz ili matrica - Zadaci bez rješenja u Java


 186.   String
 187.     String - Frejm /FRAMES/
 188.     String - Zadaci bez rješenja u Javi


 189.   Riješeni zadaci
 190.     Riješeni zadaci - Java i C++
 191.     Riješeni zadaci
 192.     Kombinovani zadaci 1 - Frejm /FRAMES/
 193.     Zadaci bez rješenja u Javi
 194.     Riješeni zadaci 2
 195.     Kombinovani zadaci 2 - Frejm /FRAMES/
 196.     Kombinovani zadaci 2 - Zadaci bez rješenja u Javi


 197.   Metod /METHODS/
 198.     Metod - zadaci


 199.   Objektno orijentisano programiranje
 200.     Osnovni koncepti i prednosti OOP u Javi
 201.     Modifikatori vidljivosti /VISIBILITY MODIFIERS/
 202.     Konvencije o imenovanjima u Javi
 203.     Objekt i klasa u Javi /OBJECT & CLASS/
 204.     Generisanja GET i SET metoda
 205.     Objekt i klasa u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 206.              Provjera znanja 314. dio - quiz
 207.              Provjera znanja 314. dio - test sa slikama
 208.              Provjera znanja 314. dio - test bez slika
 209.     Preopterećenje /OVERLOADING/ metoda u Javi
 210.     Preopterećenje /OVERLOADING/ metoda u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 211.     Konstruktor u Javi
 212.     Konstruktor u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 213.     Ključna riječ static
 214.     Ključna riječ static - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 215.     Ključna riječ this
 216.     Ključna riječ this - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 217.     Nasljeđivanje (IS-A) u Javi /EXTENDS/
 218.     Nasljeđivanje (IS-A) u Javi /EXTENDS/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 219.     Agregacija /AGREGATION/ u Javi
 220.     Agregacija /AGREGATION/ u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 221.     Preklapanje /OVERRIDING/ metoda u Javi
 222.     Preklapanje /OVERRIDING/ metoda - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 223.     Kovarijantni return tip (tip vraćanja)
 224.     Ključna riječ super
 225.     Ključna riječ super - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 226.     Blok inicijalizator instance
 227.     Blok inicijalizator instance - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 228.     Ključna riječ final
 229.     Ključna riječ final - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 230.     Polimorfizam /POLYMORPHISM/
 231.     Polimorfizam /POLYMORPHISM/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 232.     Statičko i dinamičko povezivanje
 233.     Operator instanceof /INSTANCEOF OPERATOR/
 234.     Apstraktna klasa u Javi
 235.     Apstraktna klasa u Javi - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 236.     Interfejs u Javi
 237.     Razlika između apstraktne klase i interfejsa
 238.     Java package (paket)
 239.     Modifikatori pristupa u Javi
 240.     Enkapsulacija u Javi
 241.     Klasa Object u Javi
 242.     Kloniranje objekta u Javi
 243.     Java niz /ARRAY/
 244.     Java niz /ARRAY/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/
 245.     Rekurzija u Javi
 246.     Poziv po vrijednosti u javi (Call by Value)
 247.     Ključna riječ strictfp
 248.     Kreiranje API dokumenta
 249.     Argumenti komandne linije u javi
 250.     Razlika između objekta i klase
 251.     Razlika između preopterećenja metoda i preklapanja metoda u javi
 252.     Metod toString() u javi
 253.     Klasa Java Scanner
 254. Dodaci /APPENDIX/
 255.     Stek /STACK/ - Zadaci - Frejm /FRAMES/

 256.     Objektno orijentisano programiranje - Primjeri
 257.     Objektno orijentisano programiranje - Primjeri 2
 258.     Riješeni zadaci - Strukturni i objektno-orijentisani Java programi


 259. WORKSPACE
 260.    WORKSPACE .rar

 261. Dodaci /APPENDIX/
 262.    Izbor2 /CAMP2/

 263. Dodaci /APPENDIX/ - Otklanjanje grešaka /DEBBUGING/
 264.    Tačke prekida /BREAK POINTS/
 265.    Startanje dibagera /START DEBBUGING/
 266.    Prolazak kroz program /F6/
 267.    Prolazak kroz petlju /F6/

 268. Prilozi saradnika /ATTACHMENTS/
 269.    Teorijska priprema 1. dio (integralno)
 270.    Dijelovi memorije /MEMORY PARTS/
 271.    Developer’s Toolbox; Srđan Popić
 272.    Git


 273. QUIZ - PRIPREMA - TEST
 274.    Quiz - priprema - test